VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Van Acker
Referentie GCVPKZ03A00020
 
Trefwoorden
Verpleegkundige theorie, Onderzoek, Statistiek

Doelstellingen
Verpleegkundige theorieën
Via deze cursus maakt de student kennis met de evolutie en de theorievorming binnen de verpleegkunde. Deze cursus draagt bij tot een eigen visieontwikkeling en reikt een theoretisch kader aan om gedrag van patiënten te kaderen en het verpleegkundig handelen te richten. .

Onderzoek en statistiek
Het doel van deze cursus is tweeërlei. Enerzijds wordt de student ingeleid in diverse beschrijvende en inferentiële statistische bewerkingen die in het verpleegkundig onderzoek en de verpleegkundige literatuur vaak voorkomen. De student moet in staat zijn ‘statistische’ resultaten uit vakliteratuur te interpreteren. Verder moet de student ook in staat zijn een aantal statistische bewerkingen zelf te doen, als eventuele voorbereiding op het eindwerk. De nadruk ligt hier vooral op het kiezen en uitvoeren van de passende techniek en niet op de wiskundige bewijsvoering, noch op het kennen van formules. Een tweede doelstelling is initiatie in onderzoek. Vermits de statistische begrippen in de mate van het mogelijke gestoffeerd worden met voorbeelden uit het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, wordt via deze weg initiatie gegeven in het domein van het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Ook deze doelstelling vormt een voorbereiding op het eindwerk.

Leerinhoud
Verpleegkundige theorieën
De cursus omvat 3 hoofdstukken:
Deel 1: Professionalisering van het verpleegkundig beroep
De belangrijkste elementen op vlak van wettelijke ondersteuning en ontwikkeling van een ‘eigen kennisdomein’ komen hierin aan bod.
Deel 2: Verpleegkundige theorieën
Een aantal ‘grand theories’ worden in dit hoofdstuk besproken.
Deel 3: Verpleegkundige concepten
De concepten ‘stress en coping’ en de verpleegkundige competenties die hiermee verband houden worden uitgediept.

Onderzoek en statistiek
- Introductie tot wetenschappelijk onderzoek
- Soorten onderzoek
- Meetniveaus
- Datareductie: modus, mediaan, gemiddelde, spreidingsbreedte, percentielen en standaarddeviatie
- Statistische toetsen o.a. Chi² toets , Spearman's rangcorrelatie, Product-moment correlatie van Pearson, Mc Nemar, Mann-Whitney U-test, rangteken-test, …

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
Verpleegkundige theorieën
De student heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft inzicht in de kenmerken eigen aan het beroep/ de specialiteit(en)
- is in staat om zijn visie te expliciteren.
De student handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- overstijgt het zuiver medisch aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen.

Onderzoek en statistiek
De student is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care
en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijkje vakliteratuur (niveau 2)
- is in staat om vakliteratuur te beoordelen en te verwerken tot een coherent schriftelijke neerslag (niveau 2)
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen (niveau 1).

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat om informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 7.0 EUR

De cursussen worden echter gratis aangeboden indien aangemaakt door de centrale cursusdienst voor studenten van de éénjarige opleiding die zich inschrijven in een modeltraject.

Studiebegeleiding
Monitoraatsessies op individuele basis of in groepen mogelijk na afspraak.

Onderwijsvormen
Verpleegkundige theorieën
Leer- en onderwijsgesprekken; doceren, groepsgesprekken, discussie

Onderzoek en statistiek
Doceren, werkcollege

Evaluatievorm
Verpleegkundige theorieën 40%
Onderzoek en statistiek 60%
Schriftelijk examen voor de 2 vakken.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.

Voor beide vakken worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Nico De Witte
Lieve Van Acker