AANVULLENDE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc Dhaeze
Referentie GCVPKZ03A00015
 
Trefwoorden
h 150-wijsbegeerte van specifieke wetenschappen, h 120-ethiek, h 155- moraalwetenschappen s 180-economie, b 680-volksgezondheid, s215-sociale problemen en welzijn, s290-sociale geneeskunde, GVO, Gezondheidspromotie, Gezondheidsbescherming, Ziektepreventie, Patiëntenvoorlichting

Doelstellingen
Gezondheidseconomie
Gezondheidseconomie vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een professionele bachelor in de
verpleegkunde. Dit vak bouwt verder op de vakken eerstelijnszorg, kwaliteitszorg en ziekenhuisadministratie van het tweede jaar
verpleegkunde. Het vak is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het functioneren van het Belgisch gezondheidszorgsysteem.

Ethiek
Dit vak is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het ethische aspect van de zorgverlening.

GVO en patiëntenvoorlichting
Dit vak is noodzakelijk in de opleiding gezien de taak van de verpleegkundige als preventiewerker en bouwt verder op het opleidingsonderdeel
“GVO en patiëntenvoorlichting” van het 2de jaar verpleegkunde.

Leerinhoud
Gezondheidseconomie:
- basisprincipes van de gezondheidseconomie
- productie van gezondheid
- gezondheidszorgsystemen en marktmodellen in de gezondheidszorg
- consumptie van gezondheidszorg
- beheer van de uitgaven in de gezondheidszorg
- financiering van de Belgische gezondheidszorg

Ethiek:
- theoretische beschouwingen rond het begrip ethiek
- kennis omtrent de morele ontwikkelingsfasen
- kunnen integreren van de moraalfilosofische principes van de verantwoordelijkheidsethiek in de verpleegkundige praktijk
- kennis verwerven omtrent het kader van het ethisch overleg
- casuïstieken oplossen via de communicatieve ethiek

GVO en patiëntenvoorlichting:
- basisbegrippen omtrent gezondheidsvoorlichting en opvoeding
- het GVO-proces
- organisatie van GVO-activiteiten
- patiëntenvoorlichting: functies, middelen en methoden

Begincompetenties
Gezondheidseconomie:
- minorkennis van de economie
- basiskennis omtrent de organisatie en financiering van de Belgische gezondheidszorg


Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Gezondheidseconomie:
De professionele bachelor verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids- en welzijnszorg.

Ethiek:
De professionele bachelor verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening (niveau 3) en heeft inzicht in de verschillende fasen en
scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan (niveau 3).
De professionele bachelor verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- werkt projecten uit vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid.

GVO en patiëntenvoorlichting:
De professionele bachelor verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- werkt projecten uit vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie:
- bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau 2), is in staat educatie te geven aan cliënt/patiënt,
familie en groepen (niveau 2) en kan GVO- projecten organiseren, begeleiden en evalueren.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat informatie te reproduceren, is in staat informatie in eigen woorden weer te geven, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en kan
zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- heeft inzicht in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (niveau 3), maakt efficiënt gebruik van de beschikbare middelen
(niveau 1 en 3) en kent de impact van zijn eigen inbreng.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 17 EUR

Studiebegeleiding
Gezondheidseconomie
Studievoortganggesprekken

Ethiek
studievoortganggesprekken, kennisvragenlijst, verplichte practica (die een wegingcoëfficiënt vertegenwoordigen van 50%).
Studievoortganggesprekken

GVO en patiëntenvoorlichting
Monitoraatsessies en studievoortganggesprekken op individuele basis of in groepen mogelijk na afspraak.

Onderwijsvormen
Gezondheidseconomie
- Doceermethode
- Discussie
- Powerpointpresentatie

Ethiek
- Hoorcollege
- Vergadertechnieken
- Argumentatie
- Teamoverleg

GVO en patiëntenvoorlichting
- Leergesprek
- Projectwerking
- Groepsgesprekken
- Onderwijsgesprekken

Evaluatievorm
Gezondheidseconomie (33%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Ethiek (33%)
Schriftelijk examen met een viertal open vragen uit de kennisvragenlijst. Met als doel een uitgebreid antwoord te formuleren. Verplichte practica met een wegingscoëfficient van 50 %. Het niet bijwonen van de practica leidt tot het niet slagen van de student voor het vak ethiek.

GVO en patiëntenvoorlichting (33%)
Permanente evaluatie
Project “rent a nurse” (proces- en productevaluatie – presentatie)

Studenten die op de afzonderlijke vakken minstens 10 op 20 behalen in 1e zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2e zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Marc Dhaeze
Toon De Bock
Lieve Hoeyberghs