MEDISCH VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN ONCOLOGISCHE PATIňNTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 2.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Elsie Decoene
Referentie GCVPKZ03A00013
 
Trefwoorden
Oncologie, Radiotherapie, Palliatieve zorgen

Doelstellingen
De professionele bachelor verpleegkunde wordt op diverse terreinen van het werkveld geconfronteerd met kankerpatiënten en dient dan ook
voldoende op de hoogte te zijn van oncologische aandoeningen, de mogelijke preventie, de voornaamste behandelingsmethoden en de
verpleegkundige aspecten hierbij. Om in de palliatieve fase welzijn en levenskwaliteit voorop te kunnen stellen dient de nodige kennis en vaardigheden m.b.t.b palliatie
verworven te zijn.

Leerinhoud
Oncologie
De leerstof is zowel lineair als thematisch (vnl de praktijksituaties) geordend.
1. de beschrijving van het kankerproces
2. overzicht van de meest voorkomende kankersoorten
3. overzicht van de belangrijkste oorzaken van kanker
4. preventie van kanker
5. de verschillende behandelingstherapieën van kanker

Radiotherapie als behandelingsmethode krijgt extra aandacht, zowel op verpleegkundig als medisch vlak
- verpleegkundige aandachtspunten bij de verschillende kanderbehandelingen
- enkele primaire tumorlokaties met praktische toepassingen
- capita selecta

Palliatieve zorg
De leerstof is zowel lineair als thematisch (vnl de praktijksituaties) geordend.
1. de structuur van de palliatieve zorgverlening in België
2. de basisprincipes van palliatie
3. pijnbestrijding en symptoomcontrole bij de palliatieve patiënt
4. communicatieve vaardigheden bij de zorg voor een palliatieve patiënt
5. omgaan met rouw
6. praktische toepassingen
7. capita selecta

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkunde theorie en bijzondere verpleegkunde, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens
- heeft inzicht in het ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabi
- verplichte vakliteratuur

Studiekosten
10.0 EUR

Studiebegeleiding
Studenten die moeilijkheden ondervinden bij het verwerken van dit opleidingsonderdeel kunnen extra informatie bekomen bij de docent.

Onderwijsvormen
- doceren
- leergesprek & discussies
- zelfstudie
- demonstraties

Evaluatievorm
Schriftelijke examens

partim oncologie (50%)
partim palliatieve zorg (20%)
partim radiotherapie (medische invalshoek) (30%)

Indien de student minstens 10 op 20 behaalt voor een partim, kan hij zittijdoverdracht krijgen.

OP-leden
Elsie Decoene
Prof. Van Eyckeren
Roger Van Haeverbeke