PRACTICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 522.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 20
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Simone Dumoulin
Referentie GCVPKZ03A00010
 
Trefwoorden
Stages

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel stelt de professionele bachelor in staat de aangeleerde basis- en specifieke vaardigheden te integreren in (gespecialiseerde) klinische settings.

Leerinhoud
De aangeboden stageplaatsen variëren naargelang de medische doelstelling van de dienst.
Stages worden aangeboden in interne en heelkundige disciplines, alsook in hooggespecialiseerde diensten zoals intensieve zorg, operatiekamer, spoedopname en andere gespecialiseerde diensten in functie van de keuzestage.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven kan de student voor het olod practica inschrijven indien de opleidingscommissie een positief advies geeft. De opleidingscommissie zal rekening houden met de resultaten van de student in modeltraject 2.

Inschrijven voor het olod practica kan enkel bij aanvang van het academiejaar. De student heeft niet de mogelijkheid om in te schrijven voor dit olod na het eerste semester.

Zich algemeen en inhoudelijk voorbereid hebben op de specifieke stageplaats.

De Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, in die mate beheersen dat de student in staat is opdrachten correct te begrijpen en te interpreteren, voeling te krijgen met de leefwereld van de patiënt en ondersteuning te bieden.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen in overleg met cliënt/patiënt, familie,
mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers in de volledige klinische setting;
- kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de
beschikbare tijd.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt:
- heeft een therapeutische houding;
- is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een volwaardig uitgerust skillslab met ziekenhuismaterieel staat permanent ter beschikking van de studenten.

Studiekosten
Twee, liefst drie witte broekpakjes. Kostprijs: ± € 145,00

Studiebegeleiding
De concrete invulling van de stages is terug te vinden in het stagegids / het stagereglement te raadplegen op Dokeos in het mapje 'stage'.

Week voor de aanvang van de stage dient de student:
- zich te informeren en verplichte lectuur door te nemen over betreffende stageplaats
- de (geziene) leerstof i.f.v. de stageplaats door te nemen
- gerichte stagedoelstellingen op te maken
- deze doelstellingen voor te leggen en te bespreken met de praktijklector.

Gedurende de stageperiode krijgt de student:
- regelmatige begeleiding door een praktijklector
- bijkomende begeleiding door een stagementor van de stageplaats.

Administratief zal de student:
- kennis nemen van het stagegids
- de stagekalender invullen
- de zelfreflectie noteren op de feedbackfiche en deze voorleggen aan de stagementor
- het stageverslag opmaken.

Onderwijsvormen
Werkbegeleiding en/of supervisie in een klinische setting.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: 60%
Elke stagebegeleider geeft na iedere stage een richtcijfer gebaseerd op de feedbackfiches, het evaluatieformulier van de dienst en de eigen bevindingen. De richtcijfers vormen de basis voor de permanente evaluatie die leiden tot een eindcijfer dat in onderling overleg tussen de respectievelijke stagebegeleiders bepaald wordt op het einde van het academiejaar.
De wegingcoëfficiënt bedraagt 50% voor de stages en 50% voor het stageboek.
Verslagen van didactische bezoeken of voordrachten kunnen het eindcijfer positief of negatief beïnvloeden.

Indien de student één van de vereiste stagedocumenten niet indient, krijgt hij/zij ‘A’ (afwezig) voor dit opleidingsonderdeel cf. stagegids. Bij een cijfer van 7 of minder op 20 op ‘stage’ of op ‘stageboek’, kan er afgeweken worden van de rekenkundige berekening voor de eindquotatie van het opleidingsonderdeel.

Het departementshoofd van de onderwijsinstelling kan op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider de stageovereenkomst opschorten wanneer de stage inefficiënt of onnuttig is (art. 7 van het stagereglement).

Geïntegreerde praktijkproef: 40%
Deze praktijkproef gebeurt in de vierde of vijfde stageperiode op de dienst waar de student stage loopt/liep.

OP-leden
Alle praktijklectoren van de opleiding verpleegkunde