KRITIEKE INTERVENTIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karel Traen
Referentie GCVPKZ03A00006
 
Trefwoorden
b590-intensieve-zorgen b600-heelkunde

Doelstellingen
De studenten maken kennis met hoog gespecialiseerde diensten en het operatiekwartier als kern van het heelkundig gebeuren binnen het
ziekenhuis.
Dit OLOD integreert kennis en inzicht uit OLOD’s van vorige studiejaren en het huidige studiejaar: anatomie, fysiologie, pathologie,
verpleegkunde.

Leerinhoud
Intensieve zorg
thematisch opgevat
- Bewaking van de kritisch zieke patiënt
- Kunstmatige beademing
- Ondersteuning van de kritisch zieke patiënt
- Shock

Operatiezorg
- het operatiecomplex
- het instrumentarium
- het operatielinnen
- sterilisatie in het operatiekwartier
- verpleegkundige taken in het operatiekwartier
- algemene beschouwingen omtrent chirurgie
- preoperatieve voorbereiding
- peroperatieve aandachtspunten
- anesthesie
- “scrubben en rubben” van de handen
- sluiten van de steriele operatiejas
- aanbieden van steriel materiaal
- instrumentenleer
- positioneren van een zorgvrager op de operatietafel

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Intensieve zorg
De professionele bachelor bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een
optimale zorgverlening:
-is in staat om vakoverschrijdend te redeneren - beheerst de nodige achtergrondkennis m.b.t. de zorgtechniek.

Operatiezorg
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties
De professionele bachelor is in staat aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi
Dokeos

Studiekosten
Intensieve zorg
ongeveer 7€

Operatiezorg
ongeveer 3€

Studiebegeleiding
Opfrissingsvragen aan het begin van iedere les
Mogelijkheid tot het aanvragen van onderhoud voor verduidelijking van lesinhouden

Onderwijsvormen
Leergesprekken
Onderwijsgesprekken
Doceren van kennis aan de hand van bordschema, transparanten en ppt’s
Practica en skills

Evaluatievorm
Intensieve zorg (70%):
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, open en gesloten vragen.

Operatiezorg (30%):
schriftelijk examen

Voor alle vakken van dit OLOD worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
K. Traen (Intensieve zorg)
E. Verstraete (Operatiezorg)