MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN PATIňNTEN MET NEUROLOGISCHE EN LOCOMOTORISCHE AANDOENINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 32.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Vanleerberghe
Referentie GCVPKZ03A00002
 
Trefwoorden
b640-neurologie, neurofysiologie b600-orthopedie b580-reumatologie, motoriek en musculo-skeletair systeem Neurochirurgie, locomotorische aandoeningen.

Doelstellingen
Kennismaking met de voornaamste topics binnen de gespecialiseerde pathologieën en behandelingsmethoden eigen aan deafstudeerrichting ziekenhuisverpleegkunde.
Stageondersteunend.

Leerinhoud
Neurologie pathologie
- het centraal motorisch neuronsyndroom, het extra-piramidaal, cerebellaire en vestibulair syndroom
- het syndroom van het perifeer motorisch neuron

Neurologie verpleegkunde
- de verpleging van de patiënt met de ziekte van Parkinson, cerebrovasculair accident, pijn, epilepsie, amyotrofe lateraalsclerose,Guillain-Barré,


Neurochirurgie pathologie en verpleegkunde
- schedel- en hersentraumata
- de belangrijkste hersentumoren.
De klemtoon ligt op de actuele neurochirurgie met verpleegkundige handelingen en controles bij een neurochirurgische patïent, met bijzondere aandacht voor controle bewustzijn van de patiënt.

Locomotorische aandoeningen:

Orthopedie pathologie
- aangeboren en verworven orthopedische aandoeningen
- traumatologie
- prothesen en amputaties

Orthopedie verpleegkunde
- verpleging van orthopedische patiënten
- principes van behandeling
- actuele orthopedische ingrepen
- basisbegrippen van traumatologie zowel medisch als verpleegkundig

Reumatologie pathologie
- gewrichtsaandoeningen
- systeem- of bindweefselziekten
- aandoeningen van weke delen van het bewegingsapparaat en botziekten

Reumatologie verpleegkunde
- definitie reuma
- soorten reuma
- het stellen van de diagnose
- de behandeling van reuma
- definitie van enkele reumatische aandoeningen: artritis- artrose & spondylitis ankylosans
- zorg voor de gehospitaliseerde reumapatiënt en de psychosociale begeleiding

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze uit te voeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
: € 25.0

Studiebegeleiding
Op vraag van de student

Onderwijsvormen
Doceren, leer- en onderwijsgesprekken, videomateriaal, powerpointpresentaties

Evaluatievorm
-Neurologie pathologie (20%) en verpleegkunde(20%)
Schriftelijk examen met open- en meerkeuzevragen

-Neurochirurgie pathologie en verpleegkunde (20%)
Schriftelijk examen met open- en meerkeuzevragen

-Locomotorische aandoeningen:
Orthopedie pathologie en verpleegkunde (20%)
Reumatologie pathologie en verpleegkunde (20%)
Schriftelijk examen met open- en meerkeuzevragen

Voor de verpleegkundige vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Patricia Vanleerberghe
Dr. D. De Groote
Rik Coppens
Dr. N. Vermeire