PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE EN PROJECTWERKING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKX02K00004
 
Trefwoorden
s 215-sociale-problemen-en-welzijn, s 263-sociale psychologie,

Doelstellingen
Aan de hand van groepsoefeningensessies de basisattituden en vaardigheden aanleren om te kunnen functioneren binnen een klinisch (psychiatrische setting).

Leerinhoud
Het belang en de kracht van non-verbale communicatie ervaren.
Feiten en interpretaties van elkaar kunnen onderscheiden.
Het belang van directe communicatie leren ervaren binnen een team en de gevolgen van indirecte communicatie voor een cliënt.
Leren een beginnend therapeutisch gesprek voeren.
Leren uitwerken van een klinisch vignet.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel initiatie onderzoek en vakliteratuur moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling behaald hebben op basis van EVK of EVC. Zie volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Algemene competenties:
De student is in staat tot projectmatig werken (niveau 2)
De student is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/ de eigen positie (niveau 2).

Beroepsgerichte competenties:
De student is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor EBNC en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur.
(niveau 2)
- is in staat vakliteratuur te beoordelen en te verwerken tot een coherente schriftelijke neerslag. (niveau 3)

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::


Studiekosten
geen

Studiebegeleiding
op aanvraag

Onderwijsvormen
Practica

Evaluatievorm
Na elk practicum wordt een uitgebreide zelfreflectie uitgewerkt en schriftelijk ingediend tegen het volgende practicum. Het totaal van de
zelfreflecties geldt als totaalscore voor dit vak.
De aanwezigheid op de practica is verplicht. Bij afwezigheid tijdens sessies met "permanente evaluaties" wordt art. 2 van de DOER toegepast.

Gezien het belang voor de stage zal dit olod aanvangen in semester 1 i.p.v. semester 2 zoals aangegeven op het curriculum.

OP-leden
Lieve Hoeyberghs