SOCIALE VERPLEEGKUNDE EN PROJECTWERKING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Leen Van Landschoot
Referentie GCVPKX02K00003
 
Trefwoorden
s274 methodologie van het wetenschappelijk onderzoek

Doelstellingen
De doelstellingen van projectwerking worden gecondenseerd in vier trefwoorden: inbreng, initiatiefname,ervaring en teamwork. Het is belangrijk dat studenten in staat zijn om een eigen inbreng te realiseren. Hierbij moeten ze durven initiatief te nemen zodat deze zelfrealisatie kan bevorderd worden. Het is de bedoeling dat de studenten een ervaring opdoen (naar buiten komen, creatief bezig zijn, durven optreden...) die ze via klassieke onderwijsmethodes minder kunnen bereiken. Bovendien verwezenlijken ze dit via teamwork/ samenwerking. Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op het opleidingsonderdeel ‘initiatie onderzoek en vakliteratuur’, aangeboden in het eerste jaar verpleegkunde. In het derde jaar verpleegkunde is het afstudeerproject de verticale verderzetting.

Leerinhoud
De ankerpunten binnen projectwerking zijn de volgende:
- vrije keuze uit de aangeboden onderwerpen, eerst aangebracht door (praktijk)lectoren/gastsprekers, verder uit te werken door de groepen
- een component van literatuurstudie
- een vrij en creatief eindproduct (paper, rollenspel, video-opname, powerpointpresentatie,...)

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel initiatie onderzoek en vakliteratuur moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling behaald hebben op basis van EVK of EVC. Zie volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Algemene competenties:
De student is in staat tot projectmatig werken (niveau 2)
De student is in staat om teamgericht te denken en te werken:
- kan goed communiceren en overleggen in een team, met oog voor de inbreng van anderen en gericht op groepsrendement.

Beroepsgerichte competenties:
De student is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor EBNC en kan participeren aan
wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur. (niveau 2)
- is in staat vakliteratuur te beoordelen en te verwerken tot een coherente schriftelijke neerslag. (niveau 3)

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
geen

Studiekosten
geen

Studiebegeleiding
3 overlegmomenten in afspraak met de begeleider

Onderwijsvormen
Projectwerk + enkele uren voorbereidende hoorcolleges

Evaluatievorm
Evaluatie product = 60%
- 40% paper
- 20% presentatie

Evaluatie proces = 40%
- 20% logboek
- peer-assessment is een richtinggevende factor
- 20% proces

In de tweede zittijd herwerkt de groep het project volgens de gegeven richtlijnen. Wanneer de student de enige is met tweede zittijd dient er
een individuele opdracht gemaakt te worden met presentatie en waarbij de puntenverdeling als volgt is:
Evaluatie product = 90 %
- 70 % paper
- 20 % presentatie

Evaluatie proces = 10 %
- 5 % logboek
- 5% proces

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Leen Van Landschoot