AANVULLENDE WETENSCHAPPEN - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bram Vlaeminck
Referentie GCVPKX02A14504
 
Trefwoorden
Ethiek, psychologie, GVO, patiëntenvoorlichting, ziektepreventie, profylaxie

Doelstellingen
G.V.O. en patiëntenvoorlichting
Dit onderdeel is noodzakelijk in de opleiding gezien de rol van de verpleegkundige op vlak van preventie.

Ethiek
Verpleegkundigen moeten kunnen een standpunt innemen aangaande ethische problematieken, gesteund op humane en tolerante motieven

Toegepaste psychologie
Dit onderdeel bekijkt verschillende facetten van het psychologisch functioneren en beoogt daarmee een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde kijk op mensen, hun stoornissen/problemen en hun (on-)welzijn.

Leerinhoud
Ethiek
De lessen worden gegeven aan de hand van een powerpoint presentatie en bevat o.a. de volgende onderdelen:
- wat is ethiek en deontologie
- morele ontwikkeling
- euthanasie
- waarden en normen
- denkkaders
- verantwoordelijkheid van de verpleegkundige
- beroepshouding verpleegkundige
- professionalisering van de verpleegkunde
Aanvullend : artikels m.b.t. ethiek uit de actualiteit


G.V.O. en patiëntenvoorlichting
- Concepten: ziekte, gezondheid, gezondheidsbevordering, - bescherming, ziektepreventie, GVO
- De fundamenten van de gezondheidsvoorlichting
- Planning van gezondheidseducatieve interventies
- Determinanten van gezondheidsgedrag
- Patiëntenvoorlichting


Toegepaste psychologie
Thema’s uit de functieleer en de gezondheidspsychologie worden behandeld.
-leerprocessen
-waarneming
-geheugen
-emotie
-motivatie
-neuropsychologische stoornissen
-stress


Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt en handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
De professionele bachelor beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met zijn beroep, kent de impact van zijn eigen inbreng en heeft een visie op het beroep.
De student heeft inzicht in het juridisch, ethisch, en existentieel aspect van de zorgverlening en handelt vanuit inzicht in het menselijk (dys)functioneren.
De student is in staat te informeren en te adviseren op vlak van preventie:

- bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau 2)

Algemene competenties
De student is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken
= is in staat informatie te reproduceren
= is in staat informatie in eigen woorden weer te geven
= kan hoofd- van bijzaken onderscheiden
= kan zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.
De student bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep zowel naar vorm als naar inhoud.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Ethiek
Powerpoint-presentatie en artikels te verkrijgen via Dokeos

G.V.O. en patiëntenvoorlichting
Syllabus en Powerpoint-presentatie

Toegepaste psychologie
Syllabus

Studiekosten
Ethiek
5,00 €

GVO en patiëntenvoorlichting
5,00 €

Toegepaste psychologie
5,00 €

De cursussen worden echter gratis aangeboden indien aangemaakt door de centrale cursusdienst voor studenten van de éénjarige opleiding die zich inschrijven in een modeltraject.

Studiebegeleiding
Op aanvraag

Onderwijsvormen
Ethiek
Doceermethode en leer- en onderwijsgesprekken, begeleide zelfstudie
Documentatie - situatieschetsen
Volgen van actualiteit

GVO en patiëntenvoorlichting
Leergesprek, doceren, groepswerk en -gesprek en begeleide zelfstudie

Toegepaste psychologie
Doceren
Leer- en onderwijsgesprekken
Beeld- en videomateriaal demonstreren
Situatieschetsen
Begeleide zelfstudieEvaluatievorm
Ethiek: 33%
Schriftelijk examen

Toegepaste psychologie: 33%
Schriftelijk examen

GVO en patiëntenvoorlichting: 33%
Schriftelijk examen
Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.


OP-leden
Kristof Uvijn
Paul Philips
Toon De Bock