STAGE 3
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 225.0
Totale studietijd [D] 270.0
Studiepunten [E] 9
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Simone Dumoulin
Referentie GCVPKX02A14501
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
Enerzijds integratie van aangeleerde kennis, vaardigheden en attitude in diverse werksituaties en anderzijds nieuwe leerervaringen opdoen
die via reflectie en theorieopbouw het leerproces optimaliseren.

Leerinhoud
Er zijn 12 weken stage voorzien, verdeeld over 4 perioden. (2 periodes in stage 2; 2 periodes in stage 3).
Stages worden aangeboden in interne en heelkundige disciplines, alsook in de diensten voor thuisverpleging.
Er is één stage in functie van de afstudeerrichting.
In de loop van het academiejaar worden ook didactische bezoeken georganiseerd waarvan een verslag vereist is. Dit verslag wordt ingediend bij de begeleider van het bezoek. Het wordt bewaard in het stagedossier van de student.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden 1, verpleegkundige vaardigheden 2, stage 1 en ondersteunende vaardigheden moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven kan de student enkel inschrijven voor het olod stage 3 indien hij/zij 80 % credits heeft behaald in het eerste modeltraject (48 studiepunten van de 60 behaald).

Inschrijven voor het olod stage 3 kan enkel bij aanvang van het academiejaar. De student heeft niet de mogelijkheid om in te schrijven voor dit olod na het eerste semester.

De student bezit de nodige voorkennis m.b.t. de stageplaats en de patiëntenpopulatie.
De student beheerst de reeds aangeleerde verpleegtechnische, sociale en communicatieve vaardigheden.
De student beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) in die mate dat hij/zij in staat is opdrachten van de arts en uitingen van de patiënt correct te interpreteren en hierop met de juiste verpleeginterventies te reageren.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- hij kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen in overleg met cliënt/patiënt, familie,
mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers in de volledige klinische setting;
- hij kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- hij kan alle competenties eigen aan het verpleegkundig beroep integreren binnen een klinische setting

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd.
De student is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt:
- hij heeft een therapeutische houding;
- hij is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een volwaardig uitgerust skillslab met ziekenhuismaterieel staat permanent ter beschikking van de studenten.

Studiekosten
- Twee, liefst drie witte broekpakjes. Kostprijs : ± € 145,00

Studiebegeleiding
De concrete invulling van de stages is terug te vinden in het stagereglement / stagegids te raadplegen op Dokeos in het mapje 'stage'.


Week voor de aanvang van de stage dient de student:
- zich te informeren en verplichte lectuur door te nemen over betreffende stageplaats
- de (geziene) leerstof i.f.v. de stageplaats door te nemen
- gerichte stagedoelstellingen op te maken
- deze doelstellingen voor te leggen en te bespreken met de praktijklector.

Gedurende de stageperiode krijgt de student:
- regelmatige begeleiding door een praktijklector
- bijkomende begeleiding door een stagementor van de stageplaats.

Administratief zal de student:
- kennis nemen van het stagegids
- de stagekalender invullen
- de zelfreflectie noteren op de feedbackfiche en deze voorleggen aan de stagementor
- het stageverslag opmaken.

Onderwijsvormen
Werkbegeleiding of supervisie

Evaluatievorm
Voor dit opleidingsonderdeel geldt permanente evaluatie. Elke stagebegeleider geeft na de stage een richtcijfer gebaseerd op de feedbackfiches, het evaluatieformulier van de dienst en de eigen bevindingen.
De wegingcoëfficiënt bedraagt 50% voor de stages en 50% voor het stageboek. Verslagen van didactische bezoeken kunnen het eindcijfer positief of negatief beïnvloeden. Indien de student één van de vereiste stagedocumenten niet indient, krijgt hij een ‘A’ (afwezig) voor dit opleidingsonderdeel (cf. stagegids / stagereglement).
Bij een cijfer van 7 op 20 of minder voor stage of stageboek, kan er afgeweken worden van de rekenkundige berekening van de eindquotatie van dit opleidingsonderdeel.


OP-leden
Alle lectoren van de opleiding verpleegkunde