BIJZONDERE PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 45.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antoon De Bock
Referentie GCVPKX02A14499
 
Trefwoorden
b660 Pediatrie, b650 Psychiatrie b670-Gerontologie, b570-Gynaecologie, b570-andrologie, b680-Volksgezondheid, epidemiologie

Doelstellingen
Voor de verpleegkundige is, samen met het beheersen van de verpleegkundige technieken, ook theoretische kennis van de verloskundige, gynaecologische, andrologische, pediatrische, psychiatrische, geriatrische en sociale ziekteleer noodzakelijk om deze technieken met inzicht te kunnen toepassen. De theoretische kennis moet bijdragen tot beter verpleegkundig nadenken en handelen.

Leerinhoud
Pediatrische pathologie
De leerinhoud is thematisch gerangschikt:
1. De zorg voor zieke en gezonde kinderen
2. Algemene symptomen
3. Kinderziekten
4. Ziekten van de luchtwegen

Psychiatrische pathologie
Inzicht verwerven in de symptomatologie en de etiologie van psychiatrische ziektebeelden en aansluitend de mogelijke behandelingsvormen.
De hoofddoelstelling bestaat erin dat de student zowel binnen- als buiten de specifieke psychiatrische voorzieningen, rekening leert houden met patiënten die lijden aan een psychiatrische stoornis. Het vak psychiatrische pathologie vormt een theoretische basis voor het vak psychiatrische verpleegkunde in het tweede jaar.
- Historisch overzicht van de visie op psychiatrische stoornissen
- De indeling van de psychiatrische ziektebeelden volgens de DSM IV, met inbegrip van kritische reflecties
- Symptomatologie, etiologie en behandeling van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden
- Diagnosestelling en dagelijkse praktijk van de psychiater.

Geriatrische pathologie
De leerinhoud is thematisch gerangschikt:
1. Gerontologie
2. Geriatrie
3. Psychogeriatrie
4. Neurogeriatrie
5. Infectieziekten

Verloskunde, gynaecologie, andrologie
De leerinhoud is thematisch gerangschikt:
- prenatale diagnoses en consulting: doelstellingen en structuur van de begeleiding
- gynaecologie en andrologie met een inleiding in de oncologie


Sociale pathologie
De leerinhoud is thematisch gerangschikt:
- sociale pathologie
- sociale geneeskunde
- belangrijkste ziekten en doodsoorzaken
- maatschappelijke factoren en determinanten van gezondheid
- gezondheidsinformatie als instrument voor gezondheidspromotie en preventie van ziekten

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen wetenschappen 1 en wetenschappen 2 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke eindcompetenties
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Beroepsspecifieke eindcompetenties Sociale pathologie en profylaxie:
De student is in staat te informeren en te adviseren op vlak van preventie:
- bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen.
- kan gezond en niet gezond gedrag onderscheiden ; heeft kennis van profylaxis; heeft kennis van theoretische kaders.

Algemene competenties
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken:
- is in staat informatie te reproduceren; is in staat informatie in eigen woorden weer te geven; kan hoofd- en bijzaken onderscheiden; kan
zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Pediatrische pathologie
zieke kinderen , een handleiding voor ouders en voor paramedici.

>Psychiatrische pathologie
Syllabus

Geriatrische pathologie
Syllabus

Verloskunde, gynaecologie, andrologie
Syllabus

Sociale pathologie
Syllabus en Powerpoint-presentatie

Studiekosten
Pediatrische pathologie:
zieke kinderen, een handleiding voor ouders en voor paramedici (aankoop verplicht):
Geriatrische pathologie
syllabus ± € 3,00

Verloskunde, gynaecologie, andrologie
syllabus: € 5,00

Sociale pathologie
syllabus : € 5,00

Studiebegeleiding
mogelijkheid tot vragen stellen voor, tijdens en na de lessen.

Onderwijsvormen
Pediatrische pathologie
onderwijsleergesprek

Psychiatrische pathologie
doceren met mogelijkheid tot dialoog en discussie
powerpoint
Gastlectorschap van een psychiater
Discussie en vraagstelling met psychiater
Videofragmenten

Geriatrische pathologie
hoorcolleges (interactiviteit wordt aangemoedigd) met visueel materiaal (power point presentaties en videofragmenten)

Verloskunde, gynaecologie, andrologie
Hoorcolleges (interactiviteit wordt aangemoedigd) met visueel materiaal (power point presentaties en videofragmenten)

Sociale pathologie
Hoorcolleges (interactiviteit wordt aangemoedigd) met visueel materiaal (power point presentaties en videofragmenten)
Groepsopdrachten

Evaluatievorm
Pediatrische pathologie (20%)
Schriftelijk examen met open en meerkeuzevragen

Psychiatrische pathologie (20%)
Schriftelijk examen

Geriatrische pathologie (20%)
Schriftelijk examen

Verloskunde, gynaecologie, andrologie (20%)
Verloskunde: Schriftelijk examen (10%)
Gynaecologie en andrologie(10%): Schriftelijk examen, “juist/niet juist” vragen (15%), invuloefeningen (15%), aanvullen van tekeningen en maken van tekeningen (35%),“korte antwoord” vragen (35%).

Sociale pathologie (20%)
Schriftelijk examen

Wanneer een student voor één of meerdere vakken van dit opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste examenperiode, is er zittijdoverdracht mogelijk.OP-leden
Dr Jan Vandewynckele
Stefaan De Smet
Ilse De Marès
arts nog nader te bepalen
Toon De Bock