PATHOLOGIE EN DIAGNOSTIEK 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Vandewynckele
Referentie GCVPKX02A14497
 
Trefwoorden
B520 algemene pathologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt een basiskennis van de ziekteleer. Het stelt verpleegkundigen in staat hun rol als volwaardig medewerker van de arts in het multidisciplinair team op te nemen en hun verpleegkundig handelen met de nodige kennis en inzicht te onderbouwen. De verschillende aspecten van de meest voorkomende ziektebeelden komen hier aan bod: de definitie, de etiologie, de epidemiologie, de anatomopathologie en de fysiopathologie, de symptomatologie, de bevindingen bij anamnese en klinisch onderzoek, het technisch onderzoek, de therapie, de preventie en de prognose. Verdieping en specifieke aanvullingen in functie van de gekozen afstudeerrichting vormen leerstof voor het 3de jaar. De leerstof van het opleidingsonderdeel Pathologie en Diagnostiek is verdeeld in 2 gelijknamige OLODS, waarvan deel 1 in het eerste semester afgewerkt wordt en deel 2 in het 2de semester..

Leerinhoud
Er is een thematische opbouw van de leerstof.
- basisbeginselen van de ziekteleer
- het onderzoek van de patiënt
- algemene ziekteleer: de ontstekingsreactie, infectieziekten, traumata, shock
- bijzondere ziekteleer: ziekten van het respiratoir stelsel

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen wetenschappen 1 en 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
J. Vandewynckele, Algemene ziekteleer: een handboek voor paramedische beroepen (verplichte aankoop).
Gent, Academia Press, 2007, ISBN 978-90-382-1083-4


Studiekosten
Leerboek Algemene ziekteleer (cfr supra) +/- 36 €

Studiebegeleiding
op vraag student

Onderwijsvormen
Ex cathedra doceren en voorstellen van klinische casus.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en/of meerkeuzevragen

OP-leden
Dr. J. Vandewynckele