VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKX02A14496
 
Trefwoorden
G.V.O., Gezondheidspromotie, Ziektepreventie, Profylaxie, Verpleegkundige theorie, Onderzoek, Statistiek

Doelstellingen
Verpleegkundige theorieën
Via deze cursus maakt de student kennis met de evolutie van het beroep en de theorievorming binnen de verpleegkunde hetgeen bijdraagt tot een eigen visie-ontwikkeling.

G.V.O. en patiëntenvoorlichting
Dit onderdeel is noodzakelijk in de opleiding gezien de rol van de verpleegkundige op vlak van preventie.

Onderzoek en statistiek
Het doel van deze cursus is tweeërlei. Enerzijds wordt de student ingeleid in diverse beschrijvende en inferentiële statistische bewerkingen die in het verpleegkundig onderzoek en de verpleegkundige literatuur vaak voorkomen. De student moet in staat zijn ‘statistische’ resultaten uit vakliteratuur te interpreteren. Verder moet de student ook in staat zijn een aantal statistische bewerkingen zelf te doen, als eventuele voorbereiding op het eindwerk. De nadruk ligt hier vooral op het kiezen en uitvoeren van de passende techniek en niet op de wiskundige bewijsvoering, noch op het kennen van formules. Een tweede doelstelling is initiatie in onderzoek. Vermits de statistische begrippen in de mate van het mogelijke gestoffeerd worden met voorbeelden uit het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, wordt via deze weg initiatie gegeven in het domein van het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Ook deze doelstelling vormt een voorbereiding op het eindwerk.

Leerinhoud
Verpleegkundige theorieën
De syllabus bestaat uit twee delen:
deel 1: professionalisering
deel 2: verpleegkundige theorieën

G.V.O. en patiëntenvoorlichting
- Concepten: ziekte, gezondheid, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, ziektepreventie, profylaxie en GVO
- De fundamenten van de gezondheidsvoorlichting
- Planning van gezondheidseducatieve interventies
- Determinanten van gezondheidsgedrag.

Onderzoek en statistiek
- Introductie tot wetenschappelijk onderzoek
- Soorten onderzoek
- Meetniveaus
- Datareductie: modus, mediaan, gemiddelde, spreidingsbreedte, percentielen en standaarddeviatie
- Statistische toetsen o.a. Chi² toets , Spearman's rangcorrelatie, Product-moment correlatie van Pearson, Mc Nemar, Mann-Whitney U-test, rangteken-test, …

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel initiatie onderzoek en vakliteratuur moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
Verpleegkundige theorieën
De student heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft inzicht in de kenmerken eigen aan het beroep/ de specialiteit(en)
- is in staat om zijn visie te expliciteren.
De student handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- overstijgt het zuiver medisch aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen.

GVO en patiëntenvoorlichting
De student is in staat te informeren en te adviseren op vlak van preventie:
- bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau 2)

Onderzoek en statistiek
De student is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care
en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijkje vakliteratuur (niveau 2)
- is in staat om vakliteratuur te beoordelen en te verwerken tot een coherent schriftelijke neerslag (niveau 2)
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen (niveau 1).

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat om informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR

Studiebegeleiding
Monitoraatsessies op individuele basis of in groepen mogelijk na afspraak.

Onderwijsvormen
Verpleegkundige theorieën
Leer- en onderwijsgesprekken; doceren, groepsgesprekken, discussie

G.V.O. en profylaxie
Leergesprek, doceren, groepswerk en -gesprek en begeleide zelfstudie

Onderzoek en statistiek
Doceren, werkcollege

Evaluatievorm
Verpleegkundige theorieën 25%
GVO en patiëntenvoorlichting 25%
Onderzoek en statistiek 50%
Schriftelijk examen voor de 3 vakken.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Toon De Bock
Nico De Witte
Lieve Van Acker