KWALITEITSZORG & MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 26.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Gerda Verbeke
Referentie GCVPKX02A14495
 
Trefwoorden
beroepsuitoefening, beroepsaansprakelijkheid, ziekenhuisadministratie, burgerlijk recht, strafrecht, publiek recht, arbeidsrecht, kwaliteit s110 rechtswetenschappen – b685 ziekenhuiswetenschappen-en-beheer

Doelstellingen
Recht, wetgeving
Dit vak bouwt verder op het vak recht aangeboden in het eerste jaar verpleegkunde en is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het juridisch aspect van de zorgverlening.

Ziekenhuisadministratie
Ziekenhuisadministratie vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een professionele bachelor in de verpleegkunde. Dit vak verhoudt zich horizontaal tot eerstelijnszorg en kwaliteitszorg en vertikaal tot gezondheidseconomie (V3).

Kwaliteitszorg
Dit vak is een eerste kennismaking met kwaliteitszorg en benadrukt het wezenlijk karakter van kwaliteitszorg op micro-, meso-, en macroniveau binnen de gezondheidszorg. Dit vak verhoudt zich horizontaal tot ziekenhuisadministratie en vertikaal tot gezondheidseconomie (V3).

Eerstelijnszorg
Dit vak bouwt verder op het vak sociale verpleegkunde in het eerste jaar en linkt zich aan ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie.

Leerinhoud
Recht, wetgeving: beroepsuitoefening en aansprakelijkheid
- Beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
- Vormen van aansprakelijkheid
- Vereisten voor aansprakelijkheid
- Verdediging van aansprakelijkheid
- Verzekering
- Procedures

Ziekenhuisadministratie
- Organisatie van de curatieve gezondheidszorg in België
- Sanitaire economie van het ziekenhuis
- Evolutie van de ziekenhuispolitiek in België
- M.Z.G.
- Klinische paden

Kwaliteitszorg
- Criteria voor kwaliteit
- Kwaliteitstechnieken
- Praktijkprojecten

Eerstelijnszorg
- De organisatie van de eerste lijnsgezondheidszorg: opdracht, lokale samenwerking
- De echelonnering binnen de welzijnszorg/gezondheidszorg
- Eerstelijnsdiensten (o.a. OCMW, het CAW, tele-onthaal, palliatieve thuiszorg,…)
- Actuele thema's

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen menswetenschappen 1 en 2 en deontologie en recht, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken nl. informatie reproduceren, informatie in eigen woorden weergeven, hoofd en bijzaken
onderscheiden en zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.
De student is in staat om op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken:
- kan organisatiegericht denken en werken nl. kan verwoorden hoe een organisatie in elkaar zit en waar zich de verantwoordelijkheden
situeren.

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
Recht, wetgeving
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het juridisch aspect van de zorgverlening (niveau 2)

Ziekenhuisadministratie
De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- is in staat om efficiënt om te gaan met de belangrijkste administratieve taken eigen aan het beroep.

Kwaliteitszorg
De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kent de principes van kwaliteitsbevordering en kan deze toepassen op een eenvoudige casus.

Eerstelijnszorg
De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan de zorgbehoefte inschatten en een zorgplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (methodisch handelen) in overleg met
cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers nl. kent S.V.H. en kan S.V.H. toepassen (niveau 1).

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Recht, wetgeving:
- "Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen"; 5de editie; De Bauw e.a.; Kluwer; ISBN 90 5583 641 9 D 2000 2664 122;
- Zakboekje verpleegkunde en vroedkunde

Ziekenhuisadministratie
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst

Kwaliteitszorg
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst

Eerstelijnszorg
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst.
Website raadplegen: http://www.mantelzorg.be/js/index.htm

Studiekosten
Recht, wetgeving:
beroepsuitoefening en aansprakelijkheid
"Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen" Kluwer: max. € 32,20

Ziekenhuisadministratie
€ 4

Kwaliteitszorg
€ 4

Eerstelijnszorg
€ 4

Studiebegeleiding
Op afspraak.

Onderwijsvormen
- Doceren
- Dialectische methode: leergesprek
- PowerPoint-presentatie
- Gebruik van gepubliceerde praktijkprojecten

Evaluatievorm
Schriftelijk examen, elk vak 25%
Recht & wetgeving
Ziekenhuisadministratie
Kwaliteitszorg
Eerstelijnszorg

Indien de student minstens 10 op 20 behaalt op één van vakken van het OLOD, kunnen de punten van dat vak worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Jan Vande Moortel
Marc Dhaeze
Gerda Verbeke
Bernard Derycke