PSYCHO-SOCIALE WETENSCHAPPEN 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 8.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Van Acker
Referentie GCVPKX02A14494
 
Trefwoorden
beroepsuitoefening, psychologie, communicatieve vaardigheden, interculturele vaardigheden

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel, dat psychologie, communicatieve en interculturele vaardigheden omvat, beoogt enerzijds een algemene brede vorming op menswetenschappelijk vlak. Anderzijds worden de basiscommunicatievaardigheden (V1) verder uitgediept en toegespitst op specifieke doelgroepen en specifieke situaties.

Leerinhoud
Psychologie
- de psychische stoornis
- het statuut van psychische symptomen en de beschrijving hiervan
- persoonlijkheid en persoonlijkheidsontwikkeling
- somatoforme stoornissen
- seksuele stoornissen

Communicatieve en interculturele vaardigheden
- slecht-nieuws-gesprek
- omgaan met dood en rouw
- het begrip "cultuur"
- aspecten van de diverse culturen
- interculturalisatie in de gezondheidszorg


Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen menswetenschappen 1, menswetenschappen 2 en deontologie en recht, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
Psychologie
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Communicatieve en interculturele vaardigheden
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in de verschillende scharniermomenten en fasen van het leven en kan hier constructief mee omgaan.
De student handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- overstijgt het zuiver medische aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, behoeften en wensen, vanuit zijn persoonlijke, sociale, religieuze en etnische achtergrond.

Algemene competenties:
De student bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan kennis gebruiken om casussen binnen de volledige klinische setting te analyseren en er oplossingen voor te vinden.
De student bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud
- is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
syllabi

Studiekosten
Psychologie
€ 5
Communicatieve en interculturele vaardigheden
€ 3


Studiebegeleiding
Op afspraak.

Onderwijsvormen
Psychologie
-Hoorcollege en leergesprekken.
-Video

Communicatieve en interculturele vaardigheden
- Doceermethode
- Dialectische methode: leergesprek
- Rollenspel

Evaluatievorm
Psychologie 50%
Schriftelijk examen

Communicatieve en interculturele vaardigheden 50%
Er wordt een paper gevraagd voor communicatieve vaardigheden en een paper voor interculturele vaardigheden, waarin de student blijk geeft de geziene theorie te kunnen toepassen op de praktijk.
Er is permanente evaluatie voor dit vak. Aanwezigheid in de lessen is vereist (meer dan 20% afwezigheid geeft een “A” en dus geen punten voor dit vak).

Zittijdoverdracht is mogelijk voor de beide vakken.

OP-leden
David Van Bunder
Lieve Van Acker