BIJZONDERE VERPLEEGKUNDE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Hilde Tytgat
Referentie GCVPKX02A14493
 
Trefwoorden
S213-sociale structuren, S215-sociale problemen en welzijn, b570-obstetriek, gynecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit, b650-psychiatrie, b660-pediatrie, b670-gerontologie, Thuiszorg, Demografie,

Doelstellingen
Het OLOD bouwt verder op het OLOD "Inleiding tot de specialiteiten in de verpleegkunde" in V1 waar vooral een globaal beeld van het specifieke werkveld en de noodzakelijke attitudes geschetst worden. Binnen dit OLOD komen de specifieke verpleegkundige aspecten aan bod. Het is gerelateerd op horizontaal niveau met het OLOD Bijzondere pathologie in V2 en vormt aldus de basis voor een gefundeerde keuze voor een afstudeerrichting.

Leerinhoud
Geriatrische verpleegkunde
Het ouder wordende lichaam
De vergrijzing en ontgroening van de bevolking
De bevolkingsvooruitzichten
De demografische druk
Beeldvorming omtrent ouderen
Consequenties van bevolkingsveroudering
Focus op moderne ouderenzorg
Begeleiding van familieleden van dementerende ouderen
Multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking
De rol van de interne liaison geriatrie
Depressie bij ouderen
Kinderverpleegkunde
Theorie:
Voorbereiding van het kind op een ziekenhuisopname
Verpleging van kinderen met acute aandoeningen
Verpleging van gehandicapte kinderen in het ziekenhuis
Vaardigheden:
Infusietherapie bij kinderen
Specifieke technische zorgen aan het spijsverteringsstelsel, het urinair stelsel en het ademhalingsstelsel

Psychiatrische verpleegkunde
Korte voorstelling van het werkveld .
Er wordt dieper ingegaan op de verpleegkundige problemen bij deze pathologieën. De nadruk ligt op de herkenning en het kunnen formuleren van verpleegkundige interventies. Hierbij wordt vooral de motivatie van de geformuleerde oplossingstrategieën in rekening genomen.

Sociale verpleegkunde
Voorstelling van het werkveld en specifieke taken van de sociaal verpleegkundige.

Thuiszorg
Financiële en organisatorische reglementering van het RIZIV i.v.m. thuisverpleging
Materiaalgebruik in de thuisverpleegkunde
Praktische organisatie van de patiëntenronde
Aanpassingen van de zorgen in de thuissituatie: toilet, inspuitingen, wondzorg, sonderen, …

Verloskunde/ Gynaecologie/ Andrologie
Verloskunde:
Veel gebruikte termen en afkortingen in de verloskunde
De verpleegkundige zorgverlening en specifieke verpleegkundige vaardigheden:
bij de partus

Gynaecologie/Andrologie
De algemene verpleegkundige zorgverlening in de gynaecologie en andrologie
De verpleegkundige zorgverlening bij koppels met fertiliteitsproblemen veroorzaakt door specifieke gynaecologische en andrologische
aandoeningen
De verpleegkundige aandachtspunten bij borstkanker.
De leerstof wordt thematisch aangeboden.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen basisverpleegkunde en inleiding tot de specialiteiten in de verpleegkunde, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties voor het OLOD
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens;
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan.

Beroepsspecifieke competenties voor de vakken Kinderverpleegkunde, Psychiatrische verpleegkunde en Verloskunde, gyneco- en andrologie
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- beheerst de nodige achtergrondkennis m.b.t. de zorgtechniek;
- beheerst de gespecialiseerde zorgtechnieken

Algemene competenties
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken.
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor elke vak binnen dit opleidingsonderdeel wordt een syllabus/cursus aangeboden via cursusdienst


Thuiszorg: website RIZIV raadplegen: http://www.riziv.be/homenl.htm

Studiekosten
Ongeveer 15 euro

Studiebegeleiding
op afspraak

Onderwijsvormen
Geriatrische verpleegkunde
Doceermethode, discussie, powerpoint-presentatie

Kinderverpleegkunde
Doceren, klasgesprekken, leergesprekken, zelfstandig opzoekingswerk media: transparanten, video demonstratie

Psychiatrische verpleegkunde
Video, groepsgesprek, discussie en casuïstiek

Sociale verpleegkunde
Doceren van theoretische achtergronden
Leergesprekken

Verloskunde/ Gynaecologie/ Andrologie
Informatie-aanbiedende methode, leergesprek, situatieschetsen, powerpoint-presentatie, begeleide zelfstudie.
Er wordt ook gebruik gemaakt van ICT.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen voor elk vak van dit OLOD

Geriatrische verpleegkunde (20%)
Kinderverpleegkunde (20%)
Psychiatrische verpleegkunde (20%)
Sociale verpleegkunde (10%) & thuiszorg (10%)
Verloskunde, Gynaecologie & andrologie (20%)

Zittijdoverdracht voor de afzonderlijke vakken is mogelijk indien minstens 10 op 20 behaald wordt voor het afzonderlijke vak.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel wordt via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, een examencontract is bijgevolg onmogelijk.

OP-leden
Marc Dhaeze
Els Cooreman
Clara Van Rompaey
Stefaan De Smet
Bernard De Rycke
Hilde Tytgat
Leen Van Landschoot