ONDERSTEUNENDE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 22.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Filip Dumont
Referentie GCVPKX02A00006
 
Trefwoorden
b740-farmacologie, b420-voeding

Doelstellingen
Farmacologie
Medicatietoediening vormt een belangrijk onderdeel van het verpleegkundig handelen. Nadat in het eerste jaar de basis aangereikt werd van
de farmacologie, wordt in het tweede jaar naar verdieping van de kennis gestreefd:
- het werkingsmechanisme van verschillende geneesmiddelengroepen
- verschillende soorten geneesmiddelen
- mogelijke risico's van een bepaalde therapie voor de individuele patiënt.

Dieetleer
Dit vak bouwt verder op Voedingsleer uit Wetenschappen 1 in het eerste jaar.
Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van ziekten. Op deze manier vormt een dieet zeer dikwijls een onderdeel van de therapie.
Gezien de grote betrokkenheid van verpleegkundigen bij de therapie en het nauwe contact tussen deze paramedicus en de patiënt is kennis en inzicht in de basisdiëten wenselijk.
In een eerste deel wordt ingegaan op voeding bij ziekte (verschillende pathologieën komen aan bod). Het tweede deel handelt specifiek over enkele courant aangevraagde diëten.

Leerinhoud
Farmacologie
Telkens vertrekkende vanuit de fysiopathologie, worden de verschillende groepen geneesmiddelen besproken.
Op die manier krijgt de student een inzicht in het werkingsmechanisme van het medicament. Hierbij wordt eveneens de nadruk gelegd op de
beperkingen en mogelijke risico's die een geneesmiddel kan inhouden.
De voornaamste geneesmiddelengroepen worden achtereenvolgens besproken:
- geneesmiddelen bij infectie
- geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel
- ontstekingswerende middelen en zwakke analgetica
- geneesmiddelen voor het autonoom zenuwstelsel
- hormonen
- geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden
- antihistaminica
- cytostatica

Dieetleer
De leerstof is thematisch opgebouwd rond volgende topics:
Voeding bij ziekte
- voedingszorg voor zieken
- voeding van een operatiepatiënt
- voeding en geneesmiddelen
- ondervoeding
- voeding en dementie
- voeding bij ziekten van maag-darmkanaal, lever, galblaas en pancreas
- voeding bij nierinsufficiëntie
- voeding bij kanker
- voedselovergevoeligheid
- voeding bij diabetes mellitus
Diëten
- diëtetiek
- voedingsstofverrijkte diëten
- voedingsstofbeperkte diëten
- eliminatiediëten
- voeding met veranderde consistentie
- diagnostische diëten en balansdiëten

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel "wetenschappen 1" en "wetenschappen 2" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijksheidtabel.

Farmacologie
- farmacologie (1ste jaar verpleegkunde)
- algemene fysiologie (1ste jaar verpleegkunde)
- beginselen i.v.m. pathofysiologie (2de jaar verpleegkunde)

Dieetleer
Eindcompetenties bezitten van Voedingsleer uit Wetenschappen 1.
Voor dit opleidingsonderdeel moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening. Bovendien beheerst hij de nodige achtergrondkennis m.b.t. de zorgtechniek.

Algemene competenties
De student is in staat informatie te verwerven en verwerken. Hij is in staat informatie te reproduceren en in eigen woorden weer te geven.
Hij kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en kan zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Farmacologie
Eigen syllabus en het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium
Eigen cursus farmacologie 2de jaar verpleegkunde

Dieetleer
- Handboek: STEGEMAN, N., Voeding bij gezondheid en ziekte. 5de druk, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2007, 575 blz.
- Hand-outs PowerPoint (ter beschikking via de digitale leeromgeving Dokeos)

Studiekosten
Farmacologie
Syllabus: ± € 4

Dieetleer
- Handboek: ± € 60

Studiebegeleiding
Vragen kunnen tijdens en na de les gesteld worden

Onderwijsvormen
Farmacologie
Leergesprek, doceermethode
- Hoorcollege: doceermethode en continue bevraging van de student
- Synthesemomenten zelf laten formuleren door de student
- Overzichtschema's opstellen op bord

Dieetleer
- Hoorcollege met PowerPoint presentaties
- Doceermethode

Evaluatievorm
Farmacologie
- Schriftelijk examen
- Farmacologie telt voor 60% mee in het berekenen van het eindresultaat.
- Studenten die op het deel Farmacologie van het opleidingsonderdeel Ondersteunende wetenschappen minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd.

Dieetleer
- Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
- Dieetleer telt voor 40% mee in het berekenen van het eindresultaat.
- Studenten die op het deel Dieetleer van het opleidingsonderdeel Ondersteunende wetenschappen minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd.

OP-leden
Willem De Keyzer
Dr. Gabriel Logghe