VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 36.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bram Vlaeminck
Referentie GCVPKX02A00002
 
Trefwoorden
interne verpleegkundige vaardigheden, heelkundige verpleegkundige vaardigheden

Doelstellingen
In dit OLOD worden de voornaamste technische vaardigheden (interne en heelkundige) aangeleerd die tot de bevoegdheid van de verpleegkundige behoren. Er wordt verder gebouwd op de basisvaardigheden aangeleerd in het eerste jaar verpleegkunde. De meer gespecialiseerde vaardigheden eigen aan de afstudeerrichting/ werkveld komen aan bod in het derde jaar.

Leerinhoud
Interne verpleegkundige vaardigheden
- infusie- en transfusietherapie;
- verpleeginterventies m.b.t. het urinair stelsel;
- verpleeginterventies m.b.t. het gastro-intestinaal stelsel;
- assistentie bij puncties;
- insulinetherapie.

Heelkundige verpleegkundige vaardigheden
- pre- en postoperatieve zorg;
- classificatie van de wonden;
- basiswondzorg;
- bijzondere wondzorg;
- analyse van verschillende verpleegsituaties en planning van de totaalzorg bij een heelkundige patiënt.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden 1, verpleegkundige vaardigheden 2, stage 1 en ondersteunende vaardigheden, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Dit olod kan enkel opgenomen worden na of samen met verpleegkunde theorie van het tweede modeltraject.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:

De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening:
-beheerst de gespecialiseerde zorgtechnieken
-integreert de basisprincipes in het verpleegkundig handelen.

Algemene competenties:

De student is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd.
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Interne verpleegkundige vaardigheden
syllabus te verkrijgen via cursusdienst
T-shirt

Heelkundige verpleegkundige vaardigheden
syllabus te verkrijgen via cursusdienst
T-shirt

Studiekosten
Interne
ongeveer € 3

Heelkundige
ongeveer € 5

Studiebegeleiding
- studievoortganggesprekken
- stagebegeleiding
- skillslab

Onderwijsvormen
Interne verpleegkundige vaardigheden
- demonstreren en laten inoefenen van technische handelingen op oefenpoppen, fantomen of medestudenten
- dialectische methode: leergesprek op basis van praktijkervaringen
- mogelijkheid tot individueel inoefenen in skillslab

Heelkundige verpleegkundige vaardigheden
- informatie-aanbiedende methode
- demonstraties met gebruik van oefenpoppen en fantomen, ziekenhuismateriaal, foto's, video's .....
- groepsdiscussie
- mogelijkheid tot individueel inoefenen in het skillslab
- dialectische methode: leergesprek in kleine groepen

Evaluatievorm
Interne
toetsing in skills: 50 %

Heelkundige
toetsing in skills: 50 %

Tweede zittijd
De toetsingen in de skills kunnen worden hernomen.

OP-leden
Lieve Van Acker
Bram Vlaeminck
Ann Masson
Els Verstraete