VERPLEEGKUNDE THEORIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Van Acker
Referentie GCVPKX02A00001
 
Trefwoorden
interne, b600-heelkunde

Doelstellingen
Dit OLOD is opgebouwd uit een partim interne en een partim heelkunde. Het vormt de theoretische basis voor de gespecialiseerde interne en heelkundige vaardigheden. Er wordt verder gebouwd op basisverpleegkunde en vaardigheden aangeboden in het eerste jaar verpleegkunde. Dit OLOD bevordert de integratie van kennisgebieden: anatomie, fysiologie, pathologie, verpleegkunde.

Leerinhoud
Interne
Thematische opbouw:
- infusie- en transfusietherapie
- zorgen aan het urinair stelsel
- zorgen aan het spijsverteringsstelsel
- verpleegkundige aandachtspunten bij puncties
- verpleegkundige aandachtspunten bij diabetes

Heelkunde
- wondleer: typologie wonden, wondverzorgingsmaterialen
- pre- en postoperatieve verpleging m.i.v. verpleegdiagnoses, standaarden, verpleegproblemen en hun planning
- meest voorkomende complicaties


Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen basisverpleegkunde en inleiding tot de specialiteiten in de vpk moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- beheerst de nodige achtergrondkennis met betrekking tot de zorgtechnieken.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te reproduceren, in eigen woorden weer te geven, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en zelfstandig
verbanden te leggen tussen kennisgebieden.
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.
- kan kwaliteitsvolle zorg van niet-kwaliteitsvolle zorg onderscheiden, handelt volgens best-practice en kan kwaliteitsvolle zorg bewaken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Interne: syllabus te verkrijgen via cursusdienst

Heelkunde: syllabus te verkrijgen via cursusdienst


Studiekosten
Interne
syllabus: ± € 3,00

Heelkunde
syllabus: ± € 5,00

Studiebegeleiding
Op aanvraag van de student

Onderwijsvormen
Interne
- hoorcolleges
- leergesprek op basis van praktijkervaringen

Heelkunde
- hoorcolleges
- leergesprek op basis van praktijkervaringen
- aanschouwend: fotomateriaal

Evaluatievorm
Interne 50%
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding


Heelkunde 50%
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ( vragen met toetsing naar de inzichtelijke verwerking van de leerstof en
stage-ervaringen)

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Lieve Van Acker, Bram Vlaeminck, Els Verstraete, Ann Masson