STAGE 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 338.0
Totale studietijd [D] 390.0
Studiepunten [E] 13
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Verstraete
Referentie GCVPKX01A00022
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
Enerzijds integratie van aangeleerde kennis, vaardigheden en attitude in diverse werksituaties en anderzijds nieuwe leerervaringen opdoen die via reflectie en theorieopbouw het leerproces optimaliseren.


Leerinhoud
De stageplaatsen variëren naargelang de medische doelstellingen van de dienst.
Stages worden aangeboden in interne, heelkundige en geriatrische / gerontologische disciplines.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel verpleegkundige vaardigheden 1 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Van de student wordt tevens verwacht dat hij de reeds aangeleerde verpleegtechnische vaardigheden van het olod verpleegkundige vaardigheden 2 kan toepassen.

Vooraleer de student op stage gaat, heeft hij zich geïnformeerd over de stageplaats en kent hij de theorie met betrekking tot deze discipline.

De student beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) in die mate dat hij/zij in staat is opdrachten van de arts en uitingen van de patiënt correct te interpreteren en hierop met de juiste verpleeginterventies te reageren.
Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening:
- beheerst de nodige achtergrondkennis m.b.t. de zorgtechniek;
- beheerst de basiszorgtechnieken en enkele gespecialiseerde zorgtechnieken;
- integreert de basisprincipes in het verpleegkundig handelen; kan de basisprincipes toepassen tijdens de uitvoering van zorgtechnieken.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie in specifiek verpleegkundige situaties/settings.
De student is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd:
- kan op een creatieve manier taken aanpakken;
- kan efficiënt taken uitvoeren;
- hanteert de basisprincipes van timemanagement.Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Infobrochures van de verschillende stageplaatsen zijn te consulteren in de bibliotheek van het departement en via electronische leeromgeving Dokeos.
Richtlijnen en regelgeving voor de stage is vervat in de stagegids / stagereglement te raadplegen op Dokeos in het mapje 'stage'.

Studiekosten
Twee à drie broekpakken kostprijs ongeveer 145 euro.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding van de student door mentoren, verpleegkundigen en stagebegeleider op de verschillende verpleegafdelingen.
Dagelijks wordt zelfreflectie door de student genoteerd op de feedbackfiche. Deze wordt zo nodig aangevuld door mentoren en verpleegkundigen.
Om de vaardigheden beter te beheersen, kan de student gebruik maken van het skillslab.

Onderwijsvormen
Werkbegeleiding en supervisie: de stagebegeleider komt op een afgesproken tijdstip samenwerken met de student.
Nadien noteert de student zelfreflectie en krijgt hij feedback door de stagebegeleider.

Evaluatievorm
Voor dit opleidingsonderdeel geldt er permanente evaluatie.
Elke stagebegeleider geeft na iedere stageperiode een cijfer gebaseerd op feedbackfiches, het evaluatieformulier van de dienst en de eigen bevindingen.

De wegingscoëfficiënt bedraagt 60% voor ‘stage’ en 40% voor ‘stageboek’. Verslagen van didactische bezoeken kunnen het eindcijfer positief of negatief beïnvloeden.

Indien de student één van de vereiste stagedocumenten niet indient, krijgt hij/zij ‘A’ (afwezig) voor dit opleidingsonderdeel (cf. stagegids).

Bij een cijfer van 7 of minder op 20 op ‘stage’ of op ‘stageboek’, kan er afgeweken worden van de rekenkundige berekening voor de eindquotatie van het opleidingsonderdeel.

Het departementshoofd van de onderwijsinstelling kan op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider de stageovereenkomst opschorten wanneer de stage inefficiënt of onnuttig is (art. 7 van het stagereglement)


OP-leden
Alle lectoren van de opleiding verpleegkunde