ONDERSTEUNENDE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 32.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bram Vlaeminck
Referentie GCVPKX01A00021
 
Trefwoorden
EHBO, Volksgezondheid, Biomechanica, anatomie, arbeidsgeneeskunde, sociale psychologie, pediatrie, kinderverpleegkunde

Doelstellingen
Ondersteunende vaardigheden, bestaande uit EHBO, ergonomie en kinderzorg, zijn essentieel voor het vormen van professionele bachelor in de verpleegkunde en complementair aan de verpleegkundige basisvaardigheden. Al in het eerste jaar van de opleiding dienen studenten kennis te maken met:
• eenvoudige EHBO-handelingen en deze ook weten toe te passen;
• bij elke verpleegkundige handeling dient de student zich bewust te zijn van het ergonomisch gebruik van het eigen lichaam;
• de zorg voor het gezonde kind (als voorbereiding op de zorg voor het zieke kind in het tweede jaar en als oriëntatie op de afstudeerrichting van de pediatrie) .


Leerinhoud
EHBO
De student heeft inzicht in het specifiek karakter van het beroep en is zich bewust van de ethiek en deontologie binnen de eerste hulp. De student herkent de gezondheidsstatus van het slachtoffer, stelt prioriteiten en organiseert het methodisch handelen door toepassingen van de vereiste technische vaardigheden.
Door middel van observatie heeft de student inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch disfunctioneren van de mens waardoor de nodige ondersteuning aan het slachtoffer kan worden geboden.

Ergonomie
De student heeft kennis en inzicht in de ergonomie en kan deze kennis toepassen in verschillende beroepssituaties. De student leert creatief omgaan met de basisprincipes bij het verplaatsen van personen volgens een vernieuwende praktijkgerichte aanpak.
De student verwerft inzicht in preventie van klachten m.b.t. het bewegingsstelsel en in het bijzonder rugklachtenpreventie.

Kinderzorg
De leerstof wordt thematisch geordend. Volgende thema's komen aan bod:
• algemeen werkplan
• opmaken van het kinderbed
• de temperatuuropname
• controle van gewicht, lengte en schedelomtrek
• de hygiënische zorgen
• de bijkomende zorgen
• toedienen van voeding

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES

EHBO
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening: beheerst de gespecialiseerde zorgtechnieken.

Kinderzorg
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening: beheerst de basiszorgtechnieken.
De student is in staat afwijkingen op het normaal functioneren van het kind te observeren en te rapporteren.
De student kent de aanpak van kinderen met minieme gezondheidsproblemen.

Ergonomie
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening: beheerst de basisprincipes bij het verplaatsen van personen en heeft inzicht in preventie klachten van het bewegingsstelsel.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren: hij kan kennis toepassen om casussen te analyseren en probleemoplossend te werken. Dit kan de student in beperkte klinische setting.

ATTITUDES
EHBO en Ergonomie
De student betoont eerbied en respect voor het gebruikte materiaal, voor de medestudent en praktijklector.

Kinderzorg
De student:
- betoont eerbied en respect voor het kind;
- betoont eerbied en respect voor het gebruikte materiaal in skills, praktijklokaal alsook voor zijn medestudent en praktijklector;
- kan een empathische (kindvriendelijk), open (luisterbereidheid) en positieve houding (stimulerend) toelichten / aannemen ten opzichte van het kind.Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
EHBO
syllabus

Ergonomie
Handboek: Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij hulpvragers Manutentie UZ Gent Academia Press, 2005, 345 p + hand-outs Powerpoint -presentaties op Dokeos + eigen notities/aanvullingen tijdens de lessen.

Kinderzorg
syllabus te verkrijgen via de cursusdienst van departement Gezondheidszorg + eigen notities/aanvullingen tijdens de lessen.
Interessante links worden aangeboden op Dokeos.
Alsook het leermateriaal van “Inleiding tot de specialiteiten in de verpleegkunde” (Kinderverpleegkunde) ter ondersteuning.

Studiekosten
EHBO
Syllabus 0,03€/blad

Ergonomie
Handboek (29 Euro)

Kinderzorg
Syllabus 0,03€/blad

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
Op afspraak.

Onderwijsvormen
Demonstraties, doceer-, leer- en onderwijsgesprekken, videovoorstellingen.
Inoefenmogelijkheden in het Skillslab.

Evaluatievorm
EHBO (40%): met zittijdoverdracht
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en open vragen (40% van de totale quotatie), elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden. Praktische proef i.v.m. levensbedreigende situaties en verbandtechnieken (60% van de totale quotatie).

Ergonomie (30%): met zittijdoverdracht
Mondelinge proef (40% van de totale quotatie) + praktische proef (60% van de totale quotatie) i.v.m. de aangeleerde til- en verplaatsingsvaardigheden.
De mondelinge en praktische proef worden op hetzelfde moment afgelegd. De student kan zich zowel voor de mondelinge als voor de praktische proef schriftelijk gedurende 10 minuten voorbereiden.
Zaken die tijdens de lessen worden besproken en niet in de cursus staan kunnen ook ondervraagd worden op het examen.

Kinderzorg (30%): met zittijdoverdracht
Mondelinge proef (100%) met schriftelijke voorbereiding gedurende 10 minuten of schriftelijke proef; analyse van een casus.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattitudes ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
EHBO: Inge Tavernier, Gerda Verbeke, praktijklector verpleegkunde
Ergonomie: Rik Coppens, Bram Vlaeminck, praktijklector verpleegkunde
Kinderzorg: Martine Convents, Clara Van Rompaey