VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karel Traen
Referentie GCVPKX01A00020
 
Trefwoorden
b725-diagnostiek, b680-volksgezondheid,

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt na de verpleegkundige vaardigheden-1 het vervolg binnen de praktijk. Zij blijft eveneens doorheen de opleiding
fungeren als basis waarop de meer technische verpleegkundige vaardigheden verder worden aangeleerd.
Voor de stage in een zorginstelling is het niet alleen belangrijk kennis te vergaren. De praktische uitvoering alsook het inschatten/analyseren
van elke situatie, het aanpassen aan elke zorgvrager...vormen een belangrijk onderdeel. De lessen verpleegkundige vaardigheden-2 en het
inoefenen van deze vaardigheden in het skillslab helpen doorheen deze fase.

Leerinhoud
Leereenheid 5: Uitscheiding
Leereenheid 6: Geneesmiddelen deel 2
Leereenheid 7: Vaardigheden met betrekking tot wondzorg

Begincompetenties
Studenten die de onderwijsactiviteiten van het opleidingsonderdeel verpleegkundige vaardigheden 1 niet gevolgd hebben (en bijgevolg daar geen credit kunnen voor hebben), kunnen niet ingeschreven worden voor het olod verpleegkundige vaardighden 2.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- beheerst de gespecialiseerde zorgtechnieken
- beheerst de aangeleerde zorgtechnieken
- kan de aangeleerde zorgtechnieken integreren zowel in een eenvoudige zorgsituatie als in een complexe totaalzorg.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg
- kan kwaliteitsvolle zorg van niet-kwaliteitsvolle zorg onderscheiden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Syllabus: 0,03 €/pagina – cursus wordt aangepast

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken en begeleiding bij het oefenen in het skillslab

Onderwijsvormen
Begeleide zelfstudie, demonstratie, gebruik van power-point/video, klasgesprek

Voor deze lessen worden de studenten in kleinere groepen ingedeeld waardoor heel praktisch en intensief kan worden gewerkt. Voor het
verder inoefenen van de vaardigheden kunnen de studenten verder in nog kleinere groepjes oefenen in het skillslab.

Het aanleren van de vaardigheden gebeurt stapsgewijs:
- de voorbereiding op de theoretische kennis gebeurt aan de hand van kleine opdrachten
- concrete demonstratie van de vaardigheid door de praktijklector
- toelichting van de vaardigheid in al zijn aspecten
- herhaling van de vaardigheid
- oefenen in het skillslab onder begeleiding.

Evaluatievorm
Vaardigheidsproef in het praktijklokaal: toetsing van de beroepsgerichte kennis, van de verworven inzichten en van de beheersing van de vaardigheden.
Geslaagd zijn voor deze proef geeft toelating om de derde stageperiode aan te vatten.
Indien niet geslaagd, is er maximum 1 extra kans om te bewijzen dat de nodige competenties behaald werden. Hiertoe krijgt de student een week de tijd om op zelfstandige basis de vaardigheden in te oefenen (3 dagen zelfstudie, 1 dag begeleiding, 1 dag proef). Deze week situeert zich binnen de stageperiode en deze dagen zullen achteraf moeten ingehaald. Op het einde van de week gebeurt een nieuwe toets. Bewijst de student dat de nodige competenties verworven zijn, dan kan de stage aangevat worden. De eerder bekomen quotatie wordt echter niet gewijzigd.
Bewijst hij de nodige competenties niet, kan de stage niet aangevat worden.

Quotatie:
Theoretische proef: 30%
Vaardigheidsproef: 70%

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Rik Coppens; Karel Traen; Ann Masson; Ilse De Marès; Bram Vlaeminck; Els Verstraete