VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Rik Coppens
Referentie GCVPKX01A00019
 
Trefwoorden
b725-diagnostiek, b680-volksgezondheid,

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt de basis en meteen de eerste praktische aanpak binnen de opleiding verpleegkunde. Zij blijft doorheen de
opleiding als basis fungeren waarop de meer technische verpleegkundige vaardigheden verder worden aangeleerd.
Voor de stage in een zorginstelling is het niet alleen belangrijk kennis te vergaren. De praktische uitvoering alsook het inschatten/analyseren
van elke situatie, het aanpassen aan elke zorgvrager...vormen een belangrijk onderdeel. De lessen verpleegkundige vaardigheden-1 en het
inoefenen van deze vaardigheden in het skillslab helpen doorheen deze fase.

Leerinhoud
Leereenheid 1: Het algemeen basiswerkplan
Leereenheid 2: Het comfort van de zorgvrager
Leereenheid 3: Persoonlijke hygiëne
Leereenheid 4: Observatietechnieken
Leereenheid 5: Geneesmiddelen deel 1

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- beheerst de aangeleerde basiszorgtechnieken
-kan de aangeleerde zorgtechnieken integreren in een eenvoudige zorgsituatie.

Algemene competenties:
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg
- kan kwaliteitsvolle zorg van niet-kwaliteitsvolle zorg onderscheiden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Syllabus: 0,03 €/pagina – cursus wordt aangepast

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken en begeleiding bij het oefenen in het skillslab

Onderwijsvormen
Begeleide zelfstudie, demonstratie, gebruik van power-point/video, klasgesprek

Voor deze lessen georganiseerd in de praktijkklas, worden de studenten in kleinere groepen ingedeeld waardoor heel praktisch en intensief kan worden gewerkt. Voor het verder inoefenen van de vaardigheden kunnen de studenten verder in nog kleinere groepjes oefenen in de praktijkklas of het skillslab, onder toezicht.

Het aanleren van de vaardigheden gebeurt stapsgewijs:
- de voorbereiding op de theoretische kennis gebeurt aan de hand van kleine opdrachten
- concrete demonstratie van de vaardigheid door de praktijklector
- toelichting van de vaardigheid in al zijn aspecten
- herhaling van de vaardigheid
- oefenen in het skillslab onder begeleiding.

Evaluatievorm
permanente evaluatie

Vaardigheidsproef in het praktijklokaal: toetsing van de beroepsgerichte kennis, van de verworven inzichten en van de beheersing van de vaardigheden.
Geslaagd zijn voor deze proef geeft toelating om de eerste stageperiode aan te vatten.
Indien niet geslaagd, is er maximum 1 extra kans om te bewijzen dat de nodige competenties behaald werden. Hiertoe krijgt de student een week de tijd om op zelfstandige basis de vaardigheden in te oefenen (3 dagen zelfstudie, 1 dag begeleiding, 1 dag proef). Deze week situeert zich binnen de stageperiode en deze dagen zullen achteraf moeten ingehaald. Op het einde van de week gebeurt een nieuwe toets. Bewijst de student dat de nodige competenties verworven zijn, dan kan de stage aangevat worden. De eerder bekomen quotatie wordt echter niet gewijzigd.
Bewijst hij deze competenties niet, volgt er een hertoetsing voor de start van de 2de stageperiode.

Quotatie:
Theoretische proef: 30%
Vaardigheidsproef: 70%

Voor dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Rik Coppens; Karel Traen; Ann Masson; Ilse De Marès; Bram Vlaeminck; Els Verstraete