MENSWETENSCHAPPEN 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 29.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Gerda Verbeke
Referentie GCVPKX01A00018
 
Trefwoorden
sociologie, antropologie, wijsbegeerte, geschiedenis van de wetenschap, geschiedenis verpleegkunde & geneeskunde, actualiteit gezondheidszorg, organisatie gezondheidszorg

Doelstellingen
In dit opleidingsonderdeel wordt een algemene brede vorming op menswetenschappelijk vlak beoogd. Daarnaast wordt vanuit historische evolutie de link naar de huidige gezondheidszorg geschetst.

Leerinhoud
Filosofie

Aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit worden capita selecta uit de geschiedenis van de filosofie belicht.

Antropologie

Algemene begrippen uit de culturele en medische antropologie.

Sociologie

Algemene begrippen van de sociologie van de gezondheidszorg, geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden.


Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg

Historisch
Geschiedenis van de verpleegkunde en geneeskunde door de eeuwen heen
Ontwikkeling en evolutie van de verpleegkunde in België

Actueel
situering, evolutie en tendensen betreffende de gezondheid, gezondheidszorg
beleid en organisatievormen
het (acuut) ziekenhuis en specifieke diensten, zowel intra- als extramuraal
De leerstof met betrekking tot het historisch perspectief van de gezondheidszorg is lineair geordend; die met betrekking tot het actueel perspectief thematisch.


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties

Filosofie – Antropologie – Sociologie

De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening.

Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg

De student heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft inzicht in de kenmerken eigen aan het beroep / de specialiteiten.

Algemene competenties

De student is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken.
De student beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- heeft inzicht in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg.
De student kan verbanden leggen met de actualiteit.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Filosofie, Antropologie, Sociologie: syllabus
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: syllabus, PPT en artikels

Studiekosten
Filosofie, Antropologie, Sociologie: € 10
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: € 6

Studiebegeleiding
Filosofie, Antropologie, Sociologie; Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg
individuele begeleiding na afspraak

Onderwijsvormen
Filosofie, Antropologie, Sociologie

Hoorcollege met actieve participatie van de studenten

Historisch en actueel perspectief van de gezondheidzorg

Hoorcollege met actieve participatie

Evaluatievorm
Filosofie, Sociologie, Antropologie: 50% schriftelijk (zittijdoverdracht mogelijk)
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: 50% schriftelijk, open vragen en meerkeuzevragen met giscorrectie (zittijdoverdracht mogelijk)
Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
David Van Bunder
Gerda Verbeke