MENSWETENSCHAPPEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCVPKX01A00017
 
Trefwoorden
algemene psychologie, communicatie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel, dat psychologie en sociale vaardigheden omvat, beoogt een algemene brede vorming op menswetenschappelijk vlak.
Deskundig communiceren zowel met zorgvrager/familie als met de leden van het multidisciplinair team vormt een belangrijk aspect van het verpleegkundig beroep.
De basiscommunicatievaardigheden worden in het eerste jaar aangeleerd en ingeoefend. Verdere uitdieping naar specifieke doelgroepen of situaties komt aan bod in zowel het tweede als het derde jaar.

Leerinhoud
Psychologie
Volgende thema's worden behandeld vanuit de psychodynamische, klinische traditie, cognitief experimenteel onderzoek en recent
neuropsychologisch onderzoek:
-leerprocessen
-waarneming
-geheugen
-bewustzijn
-taal en spreken
-emotie
-motivatie
-trauma
-psychisch symptoom versus medisch symptoom

Sociale vaardigheden
De leerstof wordt thematisch geordend:
- algemene aandachtspunten bij de communicatie
- elementaire sociale vaardigheden
- communicatietheorie van Watzlawick
- communicatie bij specifieke patiëntengroepen

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties

Psychologie
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Sociale Vaardigheden
De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale
zorgverlening:
- kan verschillende communicatietechnieken efficiënt toepassen en aanpassen aan de zorgsituatie.

Algemene competenties

De student is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken;
- is in staat informatie te reproduceren;
- is in staat informatie in eigen woorden weer te geven;
- kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;
- kan zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.
De student bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep zowel naar vorm als naar inhoud.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
syllabus

Studiekosten
10.0 EUR

Syllabi worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
Op afspraak

Onderwijsvormen
Psychologie
Hoorcollege met actieve participatie

Sociale Vaardigheden
Interactieve oefensessies, leergesprekken, rollenspelen en demonstraties.

Evaluatievorm
Psychologie: 70% schriftelijk
Sociale vaardigheden: 30%

Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Toon De Bock
Marc Dhaeze
Ann Masson
Liesbeth Van Heck

David Van Bunder