DEONTOLOGIE EN RECHT
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kristof Uvijn
Referentie GCVPKX01A00016
 
Trefwoorden
Rechtswetenschappen, Ethiek

Doelstellingen
De basis van wettelijke en ethische aspecten van de zorgverlening wordt in dit opleidingsonderdeel aangereikt. Verdere uitdieping gebeurt in
het tweede en het derde jaar.

Leerinhoud
Ethiek
- normen, waarden, ethiek, deontologie
- indeling van de ethiek
- normatieve ethiek
- medische ethiek, beroepsethiek
- patiëntenrechten, non-discriminatie
- ethiek als actieve praktijk

Recht
- Inleiding: Wat is recht? Nut en betekenis van het recht - Begripselementen en bronnen van het recht
- Hoofdstuk I: Grondwettelijk recht
- Hoofdstuk II: Diverse soorten rechtbanken en hun onderscheiden bevoegdheden
- Hoofdstuk III: Personenrecht
- Hoofdstuk IV: Familierecht
- Hoofdstuk V: Goederenrecht
- Hoofdstuk VI: Het O.C.M.W.
- Hoofdstuk VII: Het beroepsgeheim
- Hoofdstuk VIII: Ziekte - en invaliditeitsverzekering
- Facultatief: juridische verhouding geneesheer / patiënt; aansprakelijksleer; wettelijke plichten bij geboorte, overlijden, ziekte, behandeling;
statuut van het menselijk lichaam; extra patrimonieel karakter; rechten van de patiënt

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIE
De student heeft inzicht in het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening.

ALGEMENE COMPETENTIE
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken en informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Ethiek: Syllabus te verkrijgen via cursusdienst
Recht: " Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen" Marga De Bauw e.a. - uitgeverij Kluwer
eigen nota'sStudiekosten
Ethiek: 5 euro
Recht:
Handboek: ongeveer 25 euro (3 studiejaren te gebruiken)

Syllabi worden gratis aangeboden, aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
op aanvraag

Onderwijsvormen
- Doceermethode
- Dialectische methode: leergespek, bespreking van praktijkvoorbeelden
- Gezamenlijke oplossing van eenvoudige juridische problemen

Evaluatievorm
Ethiek (40%)
Schriftelijk examen met open vragen

Recht (60%)
Schriftelijk examen: open en meerkeuzevragen: 70%
Praktische oefeningen: omzetten theorie in praktijk: 30%

Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

Binnen dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Meester Stijn Martini
Kristof Uvijn