WETENSCHAPPEN 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 70.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis dr. DaniŽlle De Groote
Referentie GCVPKX01A00015
 
Trefwoorden
p004-biochemie-metabolisme, b130-fysiologische-biofysica, b190-klinische-chemie, b220-genetica, b260-immunologie, b740-farmacologie, b440-anatomie, b470-fysiologie

Doelstellingen
Wetenschappen 2 omvat de onderdelen: biochemie, biofysica en genetica, farmacologie, anatomie en fysiologie 2. Biochemie en biofysica vormt een basis voor het goed begrijpen van fysiologische processen bepaalde ziektebeelden en de laboratoriumdiagnostiek. Genetica brengt de basis aan voor het begrijpen van erfelijke kenmerken en genetische ziekten. Anatomie en fysiologie brengt kennis aan over de bouw van het menselijk lichaam en het functioneren van diverse organen en stelsels. Het vormt de noodzakelijke basis om inzicht te kunnen verwerven in de pathologie en behandeling van verschillende aandoeningen, wat in de volgende jaren aan bod komt. Medicatietoediening vormt een belangrijk onderdeel van het verpleegkundig handelen. Hierdoor wordt in het eerste jaar de basis aangereikt van de farmacologie. Een verdere uitdieping gebeurt in de volgende jaren.

Leerinhoud
Anatomie en Fysiologie 2
- het hormonaal stelsel
- het zenuwstelsel
- het sensorisch stelsel
- het motorisch stelsel en het genitaal stelsel

Biochemie, biofysica
- Introductie Chemie en biochemie
- pH en buffers
- Biomoleculen
- Bouw celmembraan, transport en signalisatie
- Bioenergetica en enzymen
- Metabolisme
- Klinische biochemie

Genetica
- Eiwitsynthese
- Genetisch materiaal
- Erfelijke ziekten
- Kloneren

Farmacologie
- Situering van de farmacologie, definities, bespreking voorschrift, analyseren van bijsluiters
- Farmacokinetiek
- Oefeningen met betrekking tot het maken van verdunningen en concentratiebepaling
- Verschillende toedieningsvormen van geneesmiddelen
- Veel voorkomende afkortingen en begrippen
- de geneesmiddelenklassen linken aan de orgaanstelsels
De leerstof is telkens lineair gerangschikt.


Begincompetenties
Minorkennis van de algemene en organische chemie.

Eindcompetenties
De student bezit volgende competenties:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken:
- is in staat informatie te reproduceren;
- is in staat informatie in eigen woorden weer te geven;
- kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
- kan zelfstandig verbanden leggen tussen verschillende kennisgebieden.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Anatomie en fysiologie 2
Didactisch materiaal: transparanten, anatomische modellen, anatomische atlassen, video's
leerboek:Anatomie en fysiologie van de mens Ludo Grégoire uitgegeven door Thieme Meulenhoff in 2007 ISBN 90-06-95095-5

Biochemie, biofysica
Syllabus en werkdocumenten
Power point aangevuld met nota’s door de studenten tijdens de hoorcolleges
Schoolbord, videomateriaal
Boeken:
-Koolman, J. en Röhm, K.H., Atlas van de Biochemie, Sesam, HB uitgevers, ISBN: 9789055744435
-Smet, F. en Lambers, P., Biochemie
-Schuit, F.C., Medische biochemie, Bohn Stafleu Van Loghem, 2000, ISBN 90313030205
-Lieberman, M, Marks, A., Smith, C., Essentials of medical biochemistry, Lippincott Williams and Wilkins, 2007, ISBN0781793408
Alle boeken zijn beschikbaar en ter inzage in de bibliotheek.

Genetica
Syllabus en werkdocumenten
Power point aangevuld met nota’s door de studenten tijdens de hoorcolleges
animaties
toegepaste oefeningen

Farmacologie
Eigen cursus en aanvullingen door studenten via nota's tijdens hoorcolleges.


Studiekosten
Anatomie en fysiologie 2: 80 Euro

Studiebegeleiding
Op afspraak monitoraat of vragen na de les.

Onderwijsvormen
Anatomie en fysiologie 2:
Hoor- en werkcolleges

Biochemie, biofysica:
Verschillende interactieve hoorcolleges met presentaties die via dokeos beschikbaar zijn afgewisseld met vraaggesprekken.

Genetica
Verschillende interactieve hoorcolleges met presentaties en animaties die via dokeos beschikbaar zijn afgewisseld met vraaggesprekken,zelfstudie, autonome activiteiten, oefeningen, optionele leerpaden

Farmacologie:
doceermethode en leergesprekken
demonstraties van soorten geneesmiddelen en bespreking bijsluiter
klassikale oefeningen op concentratiebepalingen en verdunningen


Evaluatievorm
Anatomie en fysiologie 2 (43%):
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, schetsen invullen

. Biochemie, biofysica (22%):
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, juist of fout vragen, invuloefeningen.

Genetica (21%)
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, vragen met GIS correctie, invuloefeningen.
Voortgangstoets

Farmacologie (14 %):
Schriftelijk examen.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.
Art. 8.2 van DOER kan toegepast worden.

OP-leden
Dr. Danielle De Groote (Anatomie en Fysiologie)
Lic. Apr. Griet Muylaert (Farmacologie)
dr. sc. Stefan Vermeulen (Genetica)
Lic. L. Cabooter (Biochemie en biofysica)