WETENSCHAPPEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 55.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Willem De Keyzer
Referentie GCVPKX01A00014
 
Trefwoorden
b440-anatomie; b470-fysiologie; b230-microbiologie; b420-voeding

Doelstellingen
Anatomie en Fysiologie 1 en Microbiologie
Dit opleidingsonderdeel brengt kennis aan over de bouw van het menselijk lichaam en het functioneren van diverse organen en stelsels en de rol van micro-organismen in het ontstaan van ziekten.
Het vormt de noodzakelijke basis om inzicht te kunnen verwerven in de pathologie en behandeling van verschillende aandoeningen, wat in de volgende jaren aan bod komt.

Voedingsleer
De invloed van de opname van voedingsstoffen op gezondheid staat centraal.
In een eerste deel wordt ingegaan op aspecten van voedselkeuze. Vervolgens wordt gefocust op de voedingsleer waarbinnen naast de rol van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen ook antioxidanten en andere bioactieve stoffen aan bod komen. Het laatste deel behandelt de gewijzigde voedingsbehoeften tijdens een aantal specifieke levensfasen.
Dit vak vormt de basis om inzicht in de dieetleer te kunnen verwerven in het 2de jaar.Leerinhoud
Anatomie en Fysiologie 1
- de cel
- de opbouw van het menselijke lichaam
- de weefsels
- de huid
- het hart en vaatstelsel
- bloed en lymfestelsel
- ademhalingsstelsel
- spijsverteringsstelsel
- nieren en urinewegen

De leerstof is lineair gerangschikt.

Voedingsleer
De leerstof is thematisch opgebouwd. Volgende thema's komen aan bod:
Voedselkeuze
- voedingspatronen
- voedselaanbod
- voedingsvoorlichting
Voedingsleer
- inleiding in de voedingsleer
- koolhydraten, voedingsvezels en alcohol
- vetten
- aminozuren en eiwitten
- energie en stofwisseling (incl. overgewicht)
- vitamines
- mineralen en water
- nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer
Voeding bij gezondheid
- voeding bij zwangerschap en lactatie
- voeding voor ouderen

Microbiologie
- situering van de microbiologie: indeling van de organismen, relatie tussen gastheer en micro-organisme, ziekmakend vermogen van micro-organismen, bescherming tegen micro-organismen, genetica van micro-organismen, de eigenschappen van de bacterien, antibiotica
- bespreking van de medisch belangrijke bacterien, parasieten en virussen

Begincompetenties
Voor dit opleidingsonderdeel zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
De student bezit volgende competenties:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

ALGEMENE COMPETENTIES
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken:
- is in staat informatie te reproduceren;
- is in staat informatie in eigen woorden weer te geven
- kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
- kan zelfstandig verbanden leggen tussen verschillende kennisgebieden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Anatomie en fysiologie 1
Didactisch materiaal: transparanten, anatomische modellen, anatomische atlassen, video's
Boek: Inleiding tot de anatomie en fysiologie van de mens. Drs. Ludo Grégoire, uitg. Spruyt, Van Mantegem, De Does bv. SMD 1998. ISBN 90
238 3691 7

Voedingsleer
- Handboek: STEGEMAN, N., Voeding bij gezondheid en ziekte. 5de druk, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2007, 575 blz.
(handboek zal ook in het tweede jaar voor Dieetleer gebruikt worden)
- Hand-outs PowerPoint (ter beschikking via de digitale leeromgeving Dokeos)

Microbiologie
Syllabus

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.

Studiekosten
Anatomie en fysiologie 1: 80 Euro
Voedingsleer: 62 Euro

Studiebegeleiding
Op afspraak monitoraat of vragen na de les.

Onderwijsvormen
Anatomie en fysiologie 1 en Microbiologie:
Hoor- en werkcolleges

Voedingsleer:
Hoorcollege met PowerPoint presentaties
DoceermethodeEvaluatievorm
Anatomie en fysiologie 1 (50%):
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, schetsen invullen.

Voedingsleer (25%):
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.

Microbiologie (25%):
Schriftelijk examen

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.

OP-leden
Dr. Danielle De Groote
Willem De Keyzer
Dr.Logghe