INITIATIE ONDERZOEK EN VAKLITERATUUR
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 16.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David De Wandel
Referentie GCVPKX01A00013
 
Trefwoorden
informatie, documentatie, bibliotheek

Doelstellingen
Wetenschappelijk onderzoek draagt bij tot het ontwikkelen van een eigen kennisdomein voor de verpleegkunde. Het vormt de basis voor het kiezen van de meest geschikte verpleeginterventies. Dit onderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige wetenschappelijke vakliteratuur, zodat ze in staat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken.
Studenten leren deskundig en efficiënt omgaan met de courante softwarepakketten om verslagen en papers te maken. Zij ontwikkelen de nodige kritische zin en leren zelfstandig een probleem oplossen of een project realiseren.
Gezien het gaat om een algemene competentie, nodig doorheen het totale leerproces, wordt dit vak in het begin van de opleiding geplaatst.

Leerinhoud
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek
Toelichting en demonstratie over verzamelen van literatuur
Opdrachten betreffende het zoeken van zowel artikels, boeken, websites, ...

Informaticatoepassingen
Inleiding tot informatica
Besturingssystemen
Utilities
Internet en digitale leeromgeving Dokeos
Basishandelingen tekstverwerking en werken met sjablonen
Ontwerpen van een rekenblad voor eenvoudige toepassingen

Projectwerking
Studenten werken rond een bepaald thema en implementeren de bovenstaande leerinhouden.

Begincompetenties
Voldoende kennis van de Nederlandse grammatica en spelling (niveau 5)
Aanbevolen: passieve kennis van Frans/Engels, basisvaardigheden tekstverwerking en computerkennis
Basisvaardigheden computerkennis en tekstverwerking

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De student is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care.

Informatica
De student kan verschillende zoekstrategieën gebruiken.

Vakliteratuur
De student is in staat vakliteratuur te beoordelen en te verwerken tot een coherente schriftelijke neerslag.

Projectwerking
De student kan de essentie uit verschillende publicaties verwerken en integreren in een eigen werk/ontwerp.

Algemene competenties
De student is in staat tot projectmatig werken.
De student is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen, heeft in zicht in de noodzaak van
levenslang leren, kent de wegen hiertoe en kan dit realiseren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Opdrachtenbundel
Syllabus
Bezoeken

Informaticatoepassingen
Basiscursussen van de verschillende modules samangesteld door de lector.
Helpfiles gebruikte software.

Projectwerking
Handleiding

Studiekosten
Initiatie onderzoek en vakliteratuur: 8€
Informaticatoepassingen: 12,5€
Projectwerking: 5€

Syllabi worden gratis aangeboden, aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.


Studiebegeleiding
Feedback over de ingediende stukken is ten allen tijde mogelijk.
Studenten nemen zelf het initiatief om extra begeleiding te vragen.

Onderwijsvormen
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Instructiesessie
Hands-on sessies
Individuele begeleiding mits afspraak

Informatica
Hoor- en werkcolleges
Praktisch aanbrengen van procedures en inzichten in "hands on sessies"

Projectwerking
Instructie en begeleidingssessies

Evaluatievorm
Initiatie onderzoek en vakliteratuur (33%)
Examen op computer. De opdrachten zijn van hetzelfde niveau als deze in de hands on sessies.

Informatica (33%)
Examen op computer. De opdrachten zijn van hetzelfde niveau als deze in de hands on sessies.

Projectwerking (33%)
Evaluatie van het project zowel naar proces (20% - logboek) als naar product (80% - paper/portfolio).


Studenten die op één of meerdere vakken van dit opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht voor deze vakken opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Els Verstraete
David De Wandel
Sien Gobbert
Hilde Tytgat