BASISVERPLEEGKUNDE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 75.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 225.0
Studiepunten [E] 9
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anja Huion
Referentie GCVPKX01A00012
 
Trefwoorden
b725-diagnostiek, b680-volksgezondheid, b510-infecties, b700-milieugeneeskunde

Doelstellingen
Basisverpleegkunde vormt een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Bij aanvang van de studie verpleegkunde dient elke student
verpleegkunde een visie op het beroep te ontwikkelen. Vertrekkend vanuit deze visie kan hij zich verder verdiepen in de verschillende taken,
domeinen en verantwoordelijkheden die behoren tot het verpleegkundig handelen. Vanuit dit opleidingsonderdeel leert de student op een
systematische wijze alle facetten van de basiszorg kennen. Hij leert deze te situeren binnen het milieu en de beroepscontext.
Verpleegkundig denken, redeneren, probleemoplossend handelen en zowel mondeling als schriftelijk communiceren vormen de basis van
dit opleidingsonderdeel.

Leerinhoud
In het vak basisverpleegkunde komen volgende onderdelen aan bod:
1 het gebruik van verpleegkundige en medische terminologie
2 visie op verpleegkunde
3 de methodiek van het verplegen: het systematisch verpleegkundig handelen
4 de verschillende rollen van de verpleegkundige bij het verlenen van de basiszorg -hierbij zijn de gezondheidspatronen van Gordon als
uitgangspunt genomen. Elk patroon wordt uitgewerkt volgens de fasen van het systematisch verpleegkundig handelen met implementatie
van de verpleegdiagnostiek.

Milieu-en beroepshygiëne
Beroepshygiëne wordt bestudeerd:
- enerzijds vanuit het standpunt van de patiënt, met de preventie van infecties als centraal thema:
1 ziekenhuisinfecties
2 isolatietechnieken
3 ontsmettingsmiddelen en sterilisatie
4 afvalverwijdering
5 linnen
6 voeding
7 ongedierte
8 veiligheids- en gezondheidsdiensten in het ziekenhuis

- anderzijds vanuit het standpunt van de verpleegkundige, met de preventie van beroepsziekten als centraal thema
1 persoonlijke hygiëne
2 gevaren en voorzorgsmaatregelen
3 veiligheid op het werk, ARAB en codex en wettelijke bepalingen

In de milieuhygiëne:
- worden milieu en milieuverontreiniging bestudeerd,
- bekijken we de effecten ervan op de mens en zijn omgeving,
- bespreken we preventieve maatregelen die kunnen genomen worden om schadelijke effecten te voorkomen.

Diagnostiek en rapporteren
- observeren
- het systematisch verpleegkundig handelen
- het gebruik van verpleegdossiers voor het verzamelen en rapporteren van gegevens
- verpleegkundige diagnostiek
- het stageverslag
De leerstof is in de drie vakken thematisch geordend.


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties

Basisverpleegkunde
De student krijgt een eigen visie op het beroep:
- de student heeft inzicht in de kenmerken eigen aan het beroep

De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
- kan vanuit de theorie de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen (methodisch handelen) rekening houdend met cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers. Hij kent de methodiek van het SVH en kan
deze ook toepassen.

De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Milieu- en beroepshygiëne
De student is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie:
- bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen. Hij kan verbanden leggen tussen gezondheidsgedrag en
gevolgen en plaatsen binnen een theoretisch kader..

Diagnostiek en rapporteren
De student is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan in beperkte klinische settings de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen (methodisch handelen) rekening houdend met
cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers. Hij kent de methodiek van het
SVH en kan deze ook toepassen.

Algemene competenties
De student bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren. De student kan kennis
gebruiken om eenvoudige casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden.
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau:
- heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Basisverpleegkunde
- Coëlho, Zakwoordenboek der Geneeskunde’ Elsevier
- Syllabus
- Leerboek 'Basisverpleegkunde' (niveau 5) - Bohn Stafleu Van Loghum
- Vrijblijvend handouts op dokeos
- Gebruik van internet, video, artikels en documentatie

Milieu- en beroepshygiëne
- Syllabus en hand-outs van de PowerPoint-presentatie van de lessen
- Gebruik van internet, DVD, CD-ROM, artikels, documentatie, actualiteit en duiding

Rapporteren
- Syllabus
- van der Cingel, “Toepassen van klinisch redeneren”, Bohn Staffleu Van Loghum
- Carpenito, “zakboek verpleegkundige diagnosen”, Noordhoff Wolters
- Vrijblijvend handouts op dokeos


Studiekosten
Basisverpleegkunde:
- Coëlho, Zakwoordenboek der Geneeskunde’ Elsevier – max. € 32,-
- Leerboek 'Basisverpleegkunde' (niveau 5) - Bohn Stafleu Van Loghum – max € 59,-
- Syllabus: 0,03€/pagina - cursus wordt aangepast

Milieu- en beroepshygiëne:
Syllabus: ongeveer € 10

Diagnostiek en rapporteren:
- Syllabus: 0,03€/pagina - van der Cingel, “Toepassen van klinisch redeneren”, Bohn Staffleu Van Loghum- ± 11€
- Carpenito, “zakboek verpleegkundige diagnosen”, Noordhoff Wolters- ± 45€

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.


Studiebegeleiding
op vraag van de student.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprek, groepswerk en –gesprek, begeleide zelfstudie, oefeningensessies.

Evaluatievorm
Basisverpleegkunde (60%)
Schriftelijk

Na de lessen "Medische terminologie" wordt een toets afgenomen. Wie op deze toets 15 op 20 of meer behaalt zal over dit deel van de leerstof geen examen meer moeten afleggen. De bekomen punten tellen mee voor het examen.

Milieu- en beroepshygiëne (22%)
Schriftelijk: open vraagvorm(en) en case(s)

Diagnostiek en rapporteren (18%)
Schriftelijk

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.


OP-leden
Anja Huion
Lieve Van Acker
Toon De Bock
Patricia Vanleerberghe
Els Verstraete