STAGE 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 338.0
Totale studietijd [D] 390.0
Studiepunten [E] 13
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Clara Van Rompaey
Referentie GCVPKX01A00011
 
Trefwoorden
stage

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel moet de student in staat stellen zijn reeds opgedane kennis in praktijksituaties te integreren.

Leerinhoud
De stageplaatsen variëren naargelang de medische doelstellingen van de dienst.
Stages worden aangeboden in interne, heelkundige en geriatrische disciplines evenals in kinderdagverblijven.

De leerstof van het deelgebied rapporteren wordt lineair aangeboden en omvat:
observeren
belang en techniek van verpleegkundige rapportering
gebruik van verpleegdossier
oefeningen aan de hand van casussen

Begincompetenties
De student bezit het diploma van secundair onderwijs.
Vooraleer de student op stage gaat heeft hij zich geïnformeerd over de stageplaats en kent hij de theorie m.b.t. deze discipline.
De student kan de reeds aangeleerde verpleegtechnische vaardigheden toepassen.

Eindcompetenties
Dit opleidingsonderdeel helpt de student volgende competenties te verwerven:

Algemene competenties
Denk-, redeneer- en beslissingsvermogen
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zelfvertrouwen
Kritische reflectie
Assertiviteit
Stressbestendigheid
Tact
Integriteit
Accuraatheid

Engagement tot levenslang leren Creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid
Informatieoverdracht
Leiding geven
Informatieverwerving en -verwerking
Gebruik van moderne informatie- en communicatietechnieken

Algemene beroepsgerichte competenties:
Inzicht in specifieke karakter van het beroep
Ethisch besef
Deontologie
Communicatie
Bieden van ondersteuning
Teamgericht en interdisciplinair werken
Observatie en rapportage
Meewerken aan integrale kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement
Economisch en ecologisch besef
Herkennen van gezondheidsstatus en probleemoplossend vermogen
Opzoeken, beoordelen, gebruiken van wetenschappelijke literatuur

Beroepsspecifieke competenties:
Visie op het beroep
Erkennen van autonomie
Technische vaardigheden
Methodisch handelen
Organisatie en stellen van prioriteiten
Culturele en sociale sensitiviteit
Inzicht in psychisch, existentieel, sociaal, biologisch (dys)functioneren v/d mens
Kennis van de impact van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren
Patiëntenvoorlichting en GVO
Coördinatie en delegatie binnen multidisciplinair team
Integratie van zorg en maatschappelijke context
Inzicht in preventie, profylaxis, beroepsziekten en -risico's

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Studiegids
Infobrochures van de verschillende stageplaatsen te consulteren in de bibliotheek van het departement.
Verpleegdossiers van verschillende ziekenhuizen.
Cursus rapporteren te verkrijgen via cursusdienst.

Studiekosten
Twee à drie broekpakken kostprijs ongeveer 145 euro.
Cursus rapporteren: ongeveer 5 euro.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding van de student door mentoren, verpleegkundigen en stagebegeleider op de verschillende verpleegafdelingen.
Dagelijks formuleren van feedback door mentoren en verpleegkundigen op de specifieke feedbackfiche van de school.
Bijkomende individuele begeleiding op vraag van de student.

Onderwijsvormen
Werkbegeleiding:
de stagebegeleider komt op een afgesproken tijdstip met de student een patiënt verzorgen.
Na de verzorging doet de student aan zelfreflectie en zelfevaluatie en krijgt hij feedback door de stagebegeleider.

Doceermethode, informatie aanbiedende methode, demonstratiemethode: verpleegdossier.
Dialectische methode: leergesprek, casussen.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie stage:

Gedurende de stage = productevaluatie.
Iedere stageperiode wordt door minstens twee personen geëvalueerd met name de stagementor of de hoofdverpleegkundige en de praktijklector.
De stagementor of de hoofdverpleegkundige beoordelen meestal in globo het stageverloop.
De feedbackfiche wordt door de student dagelijks ter invulling aan hen aangeboden. Op het einde van de stageperiode wordt hiermee een stagerapport opgemaakt.
De praktijklector beoordeelt gedetailleerd de zorgactiviteiten die de student onder zijn / haar toezicht uitvoert, evenals de attitude die de student daarbij manifesteert.
Deze beoordeling omvat:
een analyse en een remediëring van de uitgevoerde activiteiten.
Notities en evaluatie op de checklist (geen quotatie)
Iedere productevaluatie wordt door de student ter kennisname ondertekend.

Na het beëindigen van de stageperiode:
Op de stagebespreking worden de verschillende checklists voorgelegd aan de student, de activiteiten worden geremedieerd en de stageperiode wordt geconcludeerd.
Er worden geen quotaties toegekend, wel maakt men gebruik van evaluatiecriteria. Deze zijn: zeer goed, goed, voldoende, bijna voldoende en onvoldoende.
De student wordt ingelicht over gunstige of ongunstige evoluties, mogelijke tekortkomingen, noodzaak tot extra inoefening in het skillslab enz.... Ook deze bevindingen worden door de student ter kennisname ondertekend.
Het stageverslag wordt gequoteerd.
Op regelmatige tijdstippen wordt overleg gepleegd tussen de betrokken praktijklectoren die bij de stage betrokken waren. In overleg worden resultaten en evoluties van de studenten besproken. Aandachtspunten worden meegedeeld, opvolging wordt vooropgesteld.

Na afsluiting van de laatste stageperiode gebeurt de finale product- en procesevaluatie. Deze evaluatie resulteert in de toekenning van definitieve stagepunten.

De permanente evaluatie van de stages omvat:
Eindbeoordeling psychomotorische en sociale vaardigheden.
Eindbeoordeling cognitieve vaardigheden.
Eindbeoordeling affectieve vaardigheden.
Gemiddelde van de beoordeling van alle stageverslagen. De verhouding stages/ stageverslagen = 60% - 40%, waarvan 30% voor de 3 stageverslagen en 10% toetsing.
Verslagen van didactische bezoeken.
Rapporteren: schriftelijke toetsing rapporteren 10%.

OP-leden
Stage:
Alle lectoren van de opleiding verpleegkunde

Rapporteren:
P. Vanleerberghe
E. Verstraete