ONDERSTEUNENDE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 45.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine Convents
Referentie GCVPKX01A00010
 
Trefwoorden
EHBO, Volksgezondheid, Biomechanica, anatomie, arbeidsgeneeskunde, sociale psychologie, pediatrie

Doelstellingen
Ondersteunende vaardigheden zijn essentieel voor het vormen van Professionele Bachelors en complementair aan de verpleegkundige basisvaardigheden. Reeds in het begin van de opleiding dienen studenten kennis te maken met :
 • de zorg voor het gezonde kind ( als voorbereiding op de zorg voor het zieke kind in het tweede jaar en als oriëntatie op de afstudeerrichting van de pediatrie)
 • Eenvoudige EHBO-handelingen kennen en deze ook weten toe te passen.
 • De noodzaak tot het overbrengen van informatie en in staat zijn deskundig te communiceren zowel met zorgvrager/familie als met de zorgverleners van de verschillende disciplines en leidinggevenden.
 • Bij elke verpleegkundige handeling dient de student zich bewust te zijn van het ergonomisch gebruik van het eigen lichaam.


Leerinhoud
KINDERZORG : De leerstof wordt thematisch geordend. Volgende thema's komen aan bod
 • Opmaken van het kinderbed
 • De temperatuuropname
 • Controle van gewicht-,lengte en schedelomtrek.
 • Toedienen van geneesmiddelen
EHBO. De leerstof wordt lineair geordend.
 • Algemene benadering van levensbedreigende situaties
 • Uitvallen van vitale functies
 • Vaak voorkomende letsels
 • Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen
 • Eerste hulpverlening aan baby's en kinderen
 • Verbandleer
ERGONOMIE :
 • de correcte werkhoudingen
 • het heffen,tillen en verplaatsen van patiënten en lasten
 • werken met hulpmiddelen
SOCIALE VAARDIGHEDEN : De leerstof wordt thematisch geordend.
 • Algemene aandachtspunten bij de communicatie
 • elementaire sociale vaardigheden
 • communicatietheorie van Watzlawick
 • communicatie bij specifieke patiëntengroepen


Begincompetenties
Eenvoudige kennis van anatomie en fysiologie voor de vakken ergonomie en EHBO.

Eindcompetenties
KINDERZORG
De student is in staat basiszorg te verlenen aan het gezonde kind en dit zowel op fysiek als psychisch vlak.
De student is in staat afwijkingen op het normaal functioneren van het kind te observeren en te signaleren.
De student kent de aanpak van kinderen met minieme gezondheidsproblemen en kan daaromtrent advies geven
EHBO
De student heeft inzicht in het specifiek karakter van het beroep en is zich bewust van de ethiek en deontolgie binnen de eerste hulp.
De student herkent de gezondheidsstatus van het slachtoffer, stelt prioriteiten en organiseert het methodisch handelen door toepassingen van de vereiste technische vaardigheden.
Door middel van observatie heeft de student een inzicht in het psychisch,sociaal en biologisch dysfunctioneren van de mens waardoor de nodige ondersteuning aan het slachtoffer kan worden geboden.
ERGONOMIE
De student heeft kennis en inzicht in het ergonomisch gebruik van het eigen lichaam en kan dit toepasen in verschillende beroepssituaties.
SOCIALE VAARDIGHEDEN:
De student kan de principes van communicatie verwoorden en het belang aangeven aan de hand van praktijksituaties.
De student kan de eigen professionele communicatie aanpassen aan de noden van de specifieke patiëntengroepen.
De student kan de eigen professionele communicatie in vraag stellen en vraagt hulp en advies waar nodig.
De student benadert de patiënt vanuit een basishouding en aanvaarding,respect en empathie en vanuit holistisch perspectief.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Kinderzorg, EHBO en sociale vaardigheden: syllabus te verkrijgen via de cursusdienst van departement Gezondheidszorg.
Ergonomie : cursus en handboek "Manutentie in de gezondheidszorg",UZ-team Gent,academia press.

Studiekosten
Kinderzorg : 5 Euro
EHBO : 3.75 Euro
Ergonomie : cursus 2 Euro , handboek 20 Euro
Sociale vaardigheden : 2.5 Euro

Studiebegeleiding
Via de contacturen met docenten tijdens de lesuren of op afspraak zijn de studenten steeds welkom. Tijdens de momenten van trajectbegeleiding komt de studievoortgang aan bod.

Onderwijsvormen
Doceer-,leer- en onderwijsgesprekken,rollenspelen, videovoorstellingen en demonstraties.
Inoefenmogelijkheden in het Skillslab.

Evaluatievorm
Kinderzorg : mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding of schriftelijke proef; analyse van een casus.
EHBO : mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en open vragen ( 40% van de totale quotatie ), elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden. Practische proef i.v.M. levensbedreigende situaties en verbandtechnieken ( 60% van de totale quotatie ).
Ergonomie : mondeling examen.
Sociale vaardigheden : mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en toelichten van een paper betreffende een item uit de cursus.
Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

OP-leden
Kinderzorg : Martine Convents en Clara Van Rompaey.
EHBO : Inge Tavernier en Martine Baert.
Ergonomie : Rita Bousse, Annie Vermassen en Mieke Soete.
Sociale vaardigheden : Marc Dhaeze, Toon De Bock en Liesbeth Van Heck