VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Rik Coppens
Referentie GCVPKX01A00009
 
Trefwoorden
Diagnostiek, Volksgezondheid

Doelstellingen
- Dit onderdeel vormt de basis van de volledige opleiding en is noodzakelijk als start in de opleiding verpleegkunde
- Het is belangrijk
        in functie van de algemene competenties zoals bijvoorbeeld:
                - denk-, redeneer- en beslissingsvermogen
                - maatschappelijke verantwoordelijkheid
                - zelfvertrouwen
                - kritische reflectie
                - assertiviteit
                - stressbestendigheid
                - accuraatheid
                - engagement tot levenslang leren
                - creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid
                - informatie- overdracht
                - informatieverwerving, -verwerking
        in functie van de algemene beroepsgerichte competenties
                - inzicht in het specifiek karakter van het beroep
                - observatie en rapportering
                - teamgericht werken
                - economisch en ecologisch besef
                - probleemoplossend vermogen
        in functie van de beroepsspecifieke competenties
                - technische vaardigheden
                - methodisch handelen
- Het verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal

Leerinhoud
Leereenheid 1: Het algemeen basiswerkplan
Leereenheid 2: Het comfort van de zorgvrager
Leereenheid 3: Persoonlijke hygiëne
Leereenheid 4: Observatietechnieken
Leereenheid 5: Uitscheiding
Leereenheid 6: Geneesmiddelen


Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
Naar kennis en inzicht toe
De student
- kent de basisbehoeften van de zorgvrager en kan deze verwoorden
- kan de totaalzorg van een zorgvrager met een eenvoudige pathologie duiden en organiseren
- kan de beroepsgerichte kennis betreffende de aangeleerde technische handelingen verwoorden en toelichten

Naar vaardigheden toe
De student
- kan op een aangepaste manier tegemoet komen aan de basisbehoeften van de zorgvrager
- bezit de vaardigheid om de aangeleerde verpleegkundige handelingen correct en op een vlotte manier uit te voeren, aangepast aan de specifieke situatie van de zorgvrager
- kan bij de zorgvrager gericht observeren en correct, zowel mondeling als schriftelijk, rapporteren

Naar attitude toe
De student
- kan de zorgvrager vanuit een holistisch concept benaderen
- kan plannen en gestructureerd werken
- kan kwaliteit bieden
- kan reflecteren over eigen handelen en zo nodig bijsturen
- kan economisch, ergonomisch en ecologisch werken
- kan in teamverband werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst


Studiekosten
Syllabus: € 25

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken en individuele begeleiding

Onderwijsvormen
Begeleide zelfstudie, doceren, demonstreren en probleemgestuurde oefeningen
Groepswerk, simulatie-oefeningen als vormen van interactie
Skills

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: toetsing vaardigheden op stage - 60%

Procesevaluatie: toetsing (zowel naar beroepsgerichte kennis en inzicht, als naar vaardigheden) 2x op school: eerste toetsing voor de eerste stageperiode, tweede voor de laatste stageperiode; actieve participatie in de les en gebruik van het skillslab - 40%


OP-leden
Coppens Rik; Labeau Sonia; Tytgat Hilde; Vanderlinden Eve-Marie; Van De Sype Imelda; Van Heck Liesbeth; Vanleerberghe Patricia; Verstraete Els