MENSWETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 51.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCVPKX01A00008
 
Trefwoorden
sociologie van de wetenschap, culturele antropologie, sociale problemen en welzijn, wijsgerige antropologie, wijsbegeerte van specifieke wetenschappen, geschiedenis, sociale voorzorg, volksgezondheid, algemene psychologie

Doelstellingen
Algemeen
Dit opleidingsonderdeel vormt de basis van het denk- en redeneervermogen in functie van het verwerven en verwerken van de leerstof binnen een opleiding hoger onderwijs. De beroepsgerichte kennis wordt in de bredere context van een aantal belendende velden geplaatst.
Specifiek
-denk- en redeneervaardigheid in functie van kritische reflectie over het eigen vak- en beroepsgebied
-verwerven en verwerken van informatie op basis van hoorcolleges, zelfstudie, internet, actualiteit en vakliteratuur
-denk- en redeneervaardigheid: de verworven kennis op een creatieve en oplossingsgerichte wijze toepassen in de praktijk
-besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk en deze overschrijdend
-vermogen tot kritische reflectie: inzicht hebben in het specifieke karakter van het beroep, haar ontwikkeling, haar mogelijkheden en maatschappelijk belang en haar beperkingen
-ingesteldheid tot levenslang leren


Leerinhoud
Filosofie
Aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit worden capita selecta uit de geschiedenis van de filosofie belicht.

Antropologie
Algemene begrippen uit de culturele en medische antropologie.

Sociologie
Algemene begrippen van de sociologie van de gezondheidzorg, geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden.

Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg
Historisch
-geschiedenis van de verpleeg- en geneeskunde door de eeuwen heen
-ontwikkeling en evolutie van de verpleegkunde in België
Actueel
-situering, evolutie en tendensen betreffende de gezondheid, gezondheidszorg
-beleid en organisatievormen
-het (acuut) ziekenhuis nader bekeken
De leerstof met betrekking tot het historisch perspectief van de gezondheidszorg is lineair geordend; die met betrekking tot het actueel perspectief thematisch.

Psychologie
Volgende thema's worden behandeld vanuit de psychodynamische, klinische traditie, cognitief experimenteel onderzoek en recent neuropsychologisch onderzoek:
-leerprocessen
-waarneming
-geheugen
-bewustzijn
-taal en spreken
-emotie
-motivatie
-trauma
-psychisch symptoom versus medisch symptoom

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties
Filosofie
De student is vertrouwd met de wijsgerige problematiek en met de basiskennis van de filosofie

Antropologie
De student is vertrouwd met de antropologie, toegepast op de gezondheidszorg

Sociologie
De student is vertrouwd met het sociologisch denken en heeft inzicht in de sociale determinanten van verschillende aspecten uit de gezondheidszorg (gedrag, interacties, ziektebeelden, ...).

Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg
Historisch
-De student kan wereldgebeurtenissen plaatsen in een bredere context en een eigen kritische visie hieromtrent ontwikkelen
-De student heeft inzicht en respect voor andere culturen en volkeren
-De student kan de algemene/basisgeschiedenis linken aan de specifieke geschiedenis van de verpleeg- en geneeskunde
-De student herkent de impact van de geschiedenis op de huidige visie en status van het verpleegkundig beroep, evenals de nieuwe ontwikkelingen hieromtrent
Actueel
-De student weet wat gezondheid, gezondheidszorg is
-De student heeft initieel inzicht in het beleid en de organisatiestructuur betreffende de gezondheidszorg
-De student kan de plaats en de taak (opdracht) van de verpleegkundige hierin duidelijk situeren

Psychologie
De student heeft inzicht in het psychisch functioneren van de mens en de verstoringen hiervan. Hiertoe beheerst zij/hij een aantal psychologische basisconcepten. De student is in staat deze concepten te vertalen naar de praktijk in zijn/haar omgang met de patiënten

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Filosofie, Antropologie, Sociologie: syllabus
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: syllabus, transparanten, brochures, internet
Psychologie: syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 19.0 EUR
Filosofie, Antropologie, Sociologie: € 10
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: € 4
Psychologie: € 5

Studiebegeleiding
Filosofie, Antropologie, Sociologie; Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg; Psychologie
individuele begeleiding na afspraak


Onderwijsvormen
Filosofie, Antropologie, Sociologie
Hoorcollege met actieve participatie van de studenten, begeleide zelfstudie

Historisch en actueel perspectief van de gezondheidzorg
Doceren, leergesprek, begeleide zelfstudie

Psychologie
Hoorcollege met actieve participatie

Evaluatievorm
Filosofie, Sociologie, Antropologie: 33% schriftelijk
Historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg: 33%schriftelijk, open vragen en meerkeuzevragen
Psychologie: 33%schriftelijk
Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

OP-leden
Imelda Van De Sype
David Van Bunder