DEONTOLOGIE EN RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine Baert
Referentie GCVPKX01A00007
 
Trefwoorden
Rechtswetenschappen, Ethiek

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is noodzakelijk als start in de opleiding verpleegkunde.
Het is belangrijk
* in functie van de algemene competenties zoals bijvoorbeeld:
- denk-, redeneer- en beslissingsvermogen
- maatschappelijke verantwoordelijkheid
- assertiviteit
- zelfvertrouwen
- engagement tot levenslang leren
- kritische reflectie
* in functie van de algemene beroepsgerichte competenties
- inzicht in het specifiek karakter van het beroep
- teamgericht werken
- over ethisch besef beschikken
- deontologie bewaren
- bieden van ondersteuning op een empathische manier
* in functie van de beroepsspecifieke competenties
- erkennen van autonomie
- patiëntenvoorlichting
Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.


Leerinhoud
Ethiek
- definitie ethiek en deontologie
- rechten van de patiënt
- waarden en normen
- verantwoordelijkheid van de verpleegkundige
- beroepshouding verpleegkundige
- professionalisering van de verpleegkunde
Recht
- Inleiding: Wat is recht? Nut en betekenis van het recht - Begripselementen en bronnen van het recht
- Hoofdstuk I: Grondwettelijk recht
- Hoofdstuk II: Diverse soorten rechtbanken en hun onderscheiden bevoegdheden
- Hoofdstuk III: Personenrecht
- Hoofdstuk IV: Familierecht
- Hoofdstuk V: Goederenrecht
- Hoofdstuk VI: Het O.C.M.W.
- Hoofdstuk VII: Het beroepsgeheim
- Hoofdstuk VIII: Ziekte - en invaliditeitsverzekering
- Facultatief: juridische verhouding geneesheer / patiënt; aansprakelijksleer; wettelijke plichten bij geboorte, overlijden, ziekte, behandeling; statuut van het menselijk lichaam; extra patrimonieel karakter; rechten van de patiënt

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
Cognitief:
- De student kan de verschillende begrippen i.v.m. ethiek omschrijven (teamgeest, empathie, beroepsgeheim...)
- De student kan de verschillende functies en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige in kader van plichtenleer omschrijven
- De student kan het belang van de behartiging van de rechten van de patiënt verwoorden
- Aan de hand van een groepswerk rond een ethische problematiek kan de student tot een kritische geest en een volwassen moraal komen
- De student kan het belang van recht in de maatschappij verwoorden en uitleggen dat samenleven in een maatschappij slechts mogelijk is wanneer we van elkaar weten hoe we in bepaalde omstandigheden zullen reageren en dat deze voorspelbaarheid enkel en alleen door het recht kan bereikt worden
- De student kan het nut en de betekenis van recht in de menselijke samenleving omschrijven
- De student kan verschillende begrippen i.v.m. grondwettelijk en burgerlijk recht omschrijven
Affectief:
- De student kan omgaan met de normen en waarden die betrekking hebben op ethische aspecten (privacy, wilsvrijheid, ...)
- De student kan op een empathische manier omgaan met emoties van het individu
- De student kan theorie toepassen op eenvoudige juridische problemen
- De student kan patiënten wegwijs maken in het doolhof van het recht.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Ethiek: Syllabus te verkrijgen via cursusdienst
Recht: " Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen" Marga De Bauw e.a. - uitgeverij Kluwer
eigen nota's

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 28.0 EUR
Ethiek: 3 euro
Recht: Handboek supra vermeld: ongeveer 25 euro (3 studiejaren te gebruiken)

Studiebegeleiding
Ethiek: Studievoortgangsgesprekken en individuele begeleiding
Recht: Monitoraat en spreekuren

Onderwijsvormen
- Doceermethode
- Demonstratiemethode: video
- Dialectische methode: leergespek, bespreking van praktijkvoorbeelden
- Groepswerk en voorstelling
- Gezamenlijke oplossing van eenvoudige juridische problemen


Evaluatievorm
Ethiek
Schriftelijk examen: 40 %
Groepswerk en voorstelling: 60%
Recht
Schriftelijk examen: open en meerkeuzevragen: 70%
Praktische oefeningen: omzetten theorie in praktijk: 30%
Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

OP-leden
Meester Lucie Boutmans
Liesbeth Van Heck