BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis GabriŽl Logghe
Referentie GCVPKX01A00005
 
Trefwoorden
b740-farmacologie, b230-microbiologie

Doelstellingen
Dit is een noodzakelijk opleidingsonderdeel voor de verwerving van algemene beroepsgerichte competenties als verantwoordelijkheid, accuraatheid en kunnen omgaan met wetenschappelijke literatuur.
Het is belangrijk dat dit reeds in het eerst jaar opgenomen wordt aangezien de studenten tijdens hun stage hiermee in contact komen.

Leerinhoud
Farmacologie
- situering van de farmacologie, definities, bespreking voorschrift, bijsluiters analyseren
- bespreking van de farmacokinetiek
- oefeningen met betrekking tot het maken van verdunningen en concentratiebepaling
- verschillende toedieningsvormen van geneesmiddelen bespreken
- verklaring van veel voorkomende afkortingen en begrippen
Microbiologie
- situering van de microbiologie: indeling van de organismen, relatie tussen gastheer en micro-organisme, ziekmakend vermogen van micro-organismen, bescherming tegen micro-organismen, genetica van micro-organismen, de eigenschappen van de bacterien, antibiotica
- bespreking van de medisch belangrijke bacterien, parasieten en virussen

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
De professionele bachelor:
- kent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
- is accuraat
- is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn deskundigheid te bevorderen; is in staat om bij zichzelf verbeterpunten te detecteren die via opleiding en vorming kunnen bijgeschaafd worden
- heeft zicht op de economische en ecologische implicaties van de zorgverstrekking
- is in staat om wetenschappelijke literatuur op te zoeken, te beoordelen en te gebruiken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Farmacologie
- eigen cursus en aanvullingen door studenten via nota's tijdens hoorcolleges
Microbiologie
- cursus: "Microbiologie voor verpleegkundigen" van Dr. J. Verhaegen. Acco uitgave - I.S.B.N.: 9033438283, NUGI:741
- bord en krijt

Studiekosten
Farmacologie:
cursus: ongeveer € 2,5
Microbiologie:
Acco cursus "Microbiologie voor verpleegkundigen": ongeveer € 7

Studiebegeleiding
Farmacologie
steeds uitleg na de les mogelijk
>Microbiologie
Leergesprekken (vraag en antwoord) tijdens de hoorcolleges

Onderwijsvormen
Farmacologie
- doceermethode en leergesprekken
- demonstraties van soorten geneesmiddelen en bespreking bijsluiter
- klassikale oefeningen op concentratiebepalingen en verdunningen

Microbiologie
- hoorcollege: doceermethode en continue bevraging van de student
- synthesemomenten zelf formuleren door de student
- demonstraties geven van groeivormen van bacterien en aflezen van een antibiogram

Evaluatievorm
Farmacologie
Schriftelijk 33 %
Microbiologie
Schriftelijk 67 %

Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

OP-leden
Gabriel Logghe (Dr. Med. Apoth.; lic. chemie en biotechnologie; klinisch bioloog)
Lic. Apr. Griet Muylaert