INLEIDING TOT DE SPECIALITEITEN IN DE VERPLEEGKUNDE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKX01A00003
 
Trefwoorden
b 680-volksgezondheid, s 215-sociale-problemen-en-welzijn, s 213-sociale structuren, h 120-ethiek, b 650-psychiatrie, b 650-psychosomatiek, b 710- rehabilitatie, b 660-pediatrie, b 670-gerontologie, kinderverpleegkunde, kinderzorg, b 660-pediatrie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel moet de student in staat stellen kennis te maken met de verschillende specialisaties binnen de verpleegkunde.
Het is bedoeld als leidraad bij het maken van een overwogen keuze tot verder verdiepen in één der specialisaties in het 2de jaar en bij het kiezen
van de afstudeerrichting.
De eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel stemmen overeen met het inleidende niveau van een driejarig leertraject. Concreet betreft
het hier een kennismaking met de basisattituden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
sociale/psychiatrische/pediatrische/geriatrische verpleegkunde.
Sociale/psychiatrische/pediatrische/geriatrische verpleegkunde vinden we als opleidingsonderdeel terug in de eerste twee studiejaren van de
opleiding verpleegkunde en vanzelfsprekend ook in de afstudeerrichtingen in het derde jaar. In de leerlijn over deze drie opleidingsjaren heen kunnen de volgende fasen in de competentieverwerving onderscheiden worden:
eerste jaar: gericht op kennismaking/keuze (beginniveau)
tweede jaar: gericht op achtergrondkennis en inoefenen van basisvaardigheden (middenniveau)
derde jaar (optie): gericht op de specifieke kennis en vaardigheden van de beginnende beroepsuitoefenaar (eindniveau).

Leerinhoud
SOCIALE
- Structuur en organisatie van het gezondheidsbeleid.
- De sociale kaart.
- Bespreking van de specifieke kennis, vaardigheden en taken van de sociaal verpleegkundige.
- Overzicht van de verschillende functies en taken van de sociaal verpleegkundige.
- Bespreking van het werkterrein van de sociaal verpleegkundige: de sociale dienst van een ziekenhuis, de sociale dienst van een WZC, de thuisgezondheidszorg.
PSYCHIATRIE
De leerstof wordt thematisch opgebouwd in functie van enkele basisattituden die fundamenteel zijn om het beroep van psychiatrisch
verpleegkundige te kunnen uitoefenen.
Volgende thema's komen aan bod:
- omgaan met kritiek/feedback/zelfreflectie
- gericht observeren in functie van psychische problemen
- inschatten van de individuele mogelijkheden en beperkingen van een patiënt op functioneel, intellectueel en sociaal niveau
- assertiviteit
- inlevingsvermogen/empathie/afstand-nabijheid

PEDIATRIE
De leerstof heeft tot doel de student te laten kennismaken met de wereld van het gezonde kind: enerzijds in functie van zijn verdere optiekeuze,
maar ook als een belangrijke basis voor zijn functioneren als gezondheidswerker.
Volgende thema's komen aan bod:
- inleidende begrippen
- de normale groei en ontwikkeling (op lichamelijk, verstandelijk en sociaal-emotioneel vlak) van het kind in zijn verschillende
groeifasen
- daaraan gekoppelde vereiste kennis over basisbehoeften van gezonde kinderen zoals slaap, voeding, veiligheid, enz (mede
als voorbereiding op de praktijklessen).

GERIATRIE
De leerstof wordt hoofdzakelijk lineair behandeld:
- inleidende begrippen
- verouderingsproces op fysiek en psychisch vlak
- kaderen van het ouder worden in zijn sociaal maatschappelijke context.


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De student heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft inzicht in de kenmerken eigen aan het beroep/de specialiteiten.
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het pychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens;
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan.

Algemene competenties:
De student is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken;
- is in staat informatie te reproduceren;
- is in staat informatie in eigen woorden weer te geven;
- kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;
- kan zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Eigen notities
Informatie op Dokeos
Bezoek aan bibliotheek

Studiekosten
+/-17 euro

Syllabi worden gratis aangeboden ,aan studenten die inschrijven voor modeltraject V1, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst.


Studiebegeleiding
Op vraag van de student

Onderwijsvormen
- Doceren
- Begeleide zelfstudie
- Internetsites/vakliteratuur
- Videofragmenten
- Casuïstiek (psychiatrische verpleegkunde)
- Powerpointpresentaties

Evaluatievorm
SOCIALE 25%
Schriftelijk examen (open vragen): 70%
Groepswerk: 30%

PSYCHIATRIE 25%
Schriftelijk examen waarbij een casus wordt voorgelegd.
De studenten worden geëvalueerd op de kwaliteit van de interventies die ze voorstellen op de gepresenteerde probleemsituaties. Deze
moeten beantwoorden aan de aangeleerde basisattituden.

PEDIATRIE 25%
Schriftelijk examen: 100%

GERIATRIE 25%
Schriftelijk examen: 70%
Paper: 30%

De in de verschillende lessen besproken informatie, kan ook bevraagd worden bij de examens.
Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.


OP-leden
Sociale: Leen VAN LANDSCHOOT
Psychiatrie: Lieve HOEYBERGHS
Pediatrie: Els COOREMAN
Geriatrie: Anja HUION