INITIATIE ONDERZOEK EN VAKLITERATUUR
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 16.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine Gobbert
Referentie GCVPKX01A00002
 
Trefwoorden
informatie, documentatie, bibliotheek

Doelstellingen
Binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis. Dit onderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige wetenschappelijke vakliteratuur, zodat ze in staat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken. Studenten leren dan ook deskundig en efficiënt omgaan met de courante softwarepakketten om op een efficiënte en nauwkeurige manier verzorgde verslagen te maken. Zij ontwikkelen de nodige kritische zin en leren zelfstandig een probleem oplossen. Gezien het gaat om een algemene competentie, nodig voor alle opleidingsonderdelen met inbegrip van stage en het afstudeerproject, wordt dit vak in het begin de opleiding geplaatst.Leerinhoud
Initiatie onderzoek en vakliteratuu
Inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek
Toelichting en demonstratie over verzamelen van literatuur.
Opdrachten betreffende het zoeken van zowel artikels, boeken, websites, ...

Informaticatoepassingen
        inleiding tot informatica
        besturingssystemen
        utilities
        internet en digitale leeromgeving Dokeos
        basishandelingen tekstverwerking en werken met sjablonen
        ontwerpen van een rekenblad voor eenvoudige toepassingen

Projectwerking
Studenten werken in groep rond een bepaald thema en implementeren de bovenstaande leerinhouden.

Begincompetenties
Voldoende kennis van de Nederlandse grammatica en spelling
Passieve kennis van Frans/Engels
Basisvaardigheden computerkennis en tekstverwerking.

Eindcompetenties
algemene competenties:
        denk-, redeneer- en beslissingsvermogen
        maatschappelijke verantwoordelijkheid
        zelfvertrouwen
        kritische reflectie
        stressbestendigheid
        integriteit
        acuraatheid
        engagement tot levenslang leren
        creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid
        informatie-overdracht
        informatieverwerving en -verwerking
        gebruik van moderne informatie- en communicatietechnieken

algemene beroepsgerichte competenties:
        inzicht in specifiek karakter van het beroep
        ethisch besef
        deontologie
        communicatie
        bieden van ondersteuning
        teamgericht en interdisciplinair werken
        observatie en rapportage
        meewerken aan integrale kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement
        herkennen van gezondheidsstatus en probleemoplossend vermogen
        opzoeken, beoordelen, gebruiken van wetenschappelijke literatuur

beroepsspecifieke competenties:
        erkennen van autonomie
        methodisch handelen
        organisatie en stellen van prioriteiten
        culturele en sociale sensitiviteit
        inzicht in psychisch, existentieel, sociaal, biologisch (dys)functioneren van de mens
        kennis en impact van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren

Projectwerking

de studenten kunnen:

de verschillende bronnen van informatie opsommen
de verschillende bronnen van informatie detecteren en gebruiken
aangeven wat een onderzoeksproces inhoudt
onderzoeksverslagen uit verplegingswetenschap lezen, begrijpen en de waarde ervan inschatten
een persoonlijk en kritisch besluit formuleren
zelf een zakelijk en gestructureerd rapport schrijven aan de hand van een literatuurscreening m.b.t. een opgegeven onderwerp en dit in correct Nederlands
correct het gebruikte bronnenmateriaal weergeven
een persoonlijk en kritisch besluit formuleren in hun rapport
na demonstratie op een zelfstandige manier de nodige opzoekingen uitvoeren
tonen zelfredzaamheid en zin voor initiatief
houden zich aan de gemaakte afspraken

Informaticatoepassingen

Deskundig kunnen omgaan met en inzichtelijk beheersen van professionele softwarepakketten met aandacht voor het efficiënt bedienen van het materieel
Ontwikkelen van het gevoel voor nauwkeurigheid, volledigheid, efficiëntie en kritische zin
Zelfstandig een probleem oplossen op de meer efficiënte manier

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
        Opdrachtenbundel
        Syllabus
        Bezoeken

Informaticatoepassingen
        Basiscursussen van de verschillende modules samangesteld door de lector.
        Helpfiles gebruikte software.

Projectwerking
        Draaiboek "projectwerking"

Studiekosten
Initiatie onderzoek en vakliteratuur: 8€
Informaticatoepassingen: 12,5€
Projectwerking: 5€

Studiebegeleiding
Studenten nemen zelf het initiatief om extra begeleiding te vragen
Feedback over de ingedeelde stukken is ten allen tijde mogelijkOnderwijsvormen
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
        Instructiesessie
        hands-on sessies
        Individuele begeleiding mits afspraak
Informatica
        Hoor- en werkcolleges
        Praktisch aanbrengen van procedures en inzichten in "hands on sessies"

Projectwerking
        Instructiesessie

Evaluatievorm
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
        Examen op computer. De opdrachten zijn van hetzelfde niveau als deze in de hands on sessies
Informaticatoepassingen
        Examen op computer. De opdrachten zijn van hetzelfde niveau als deze in de hands on sessies
Projectwerking
        Evaluatie van het project zowel naar proces (50%) als naar product (50%)

Studenten die op het deel projectwerking van dit opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht dit opnieuw af te leggen in 2de zittijd.

OP-leden
Martine Baert
Nico De Witte
Sien Gobbert
Hilde Tytgat