BASISVERPLEEGKUNDE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 80.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Hilde Tytgat
Referentie GCVPKX01A00001
 
Trefwoorden
Diagnostiek, Volksgezondheid, Infecties, Milieugeneeskunde

Doelstellingen
Basisverpleegkunde 1 & 2
Milieu-en beroepshygiëne

- Dit onderdeel vormt de basis van de volledige opleiding en is noodzakelijk als start in de opleiding verpleegkunde.
- Het is belangrijk
        in functie van de algemene competenties zoals bijvoorbeeld :
                - denk, redeneer en beslissingsvermogen
                - maatschappelijke verantwoordelijkheid
                - zelfvertrouwen
                - kritische reflectie
                - assertiviteit en accuraatheid
                - creativiteit en oplossingsgerichtheid
                - informatieverwerving, -verwerking en overdracht
                - engagement tot levenslang leren
                - gebruik van moderne informatie- en communicatietechnieken
        in functie van de algemene beroepsgerichte competenties
                - inzicht in het specifieke karakter van het beroep
                - communicatie
                - bieden van ondersteuning
                - observatie en rapportering
                - herkennen van de gezondheidsstatus en probleemoplossend denken
                - opzoeken, beoordelen en gebruiken van wetenschappelijke literatuur
                - economische en ecologisch besef
                - meewerken aan integrale kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement
        in functie van de beroepsspecifieke competenties
                - visie op het beroep
                - erkennen van autonomie
                - methodisch handelen
                - organisatie en stellen van prioriteiten
                - kennis van de impact van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren
                - inzicht in psychisch, existentieel, sociaal, biologisch (dys)functioneren van de mens
                - culturele en sociale sensitiviteit
- Het verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.


Leerinhoud
Basisverpleegkunde 1
Inleiding tot de verpleegkundige en medische terminologie
Basisprincipes (visie) omtrent verpleging, verpleegkunde en verpleegkundige opdracht als pijlers voor het verpleegkundig beroep
De leerstof is thematisch geordend

Basisverpleegkunde 2
Het verpleegkundig proces
Aan de hand van de 11 gezondheidspatronen van Gordon wordt het verpleegproces van de basiszorg van de zorgvrager methodisch aangeleerd. Het handelen volgens het verpleegproces houdt in:
- verzamelen van gegevens (anamnese afnemen)
- vaststellen van de verpleegkundige zorgvraag (diagnosestelling of probleemidentificatie)
- plannen van doelen, bepalen van interventies en voorschrijven van verpleegkundige zorg (resultaat benoemen)
- uitvoeren van de verpleegkundige zorg
- evalueren van de verpleegkundige zorg en de onderdelen van het proces
De leerstof is thematisch geordend

Milieu-en beroepshygiëne
Beroepshygiëne wordt bestudeerd:
- enerzijds vanuit het standpunt van de patiënt, met het voorkomen van infecties als centraal thema
- anderzijds vanuit het standpunt van de verpleegkundige, met het voorkomen van beroepsziekten als centraal thema
In mileuhygiëne worden het klimaat, de bodem, ... afvalstoffen en milieuverontreiniging bestudeerd en de effecten ervan op de mens
De leerstof is thematisch geordend

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
Basisverpleegkunde 1
De student kan de verpleegkundige en medische terminologie duiden en verwoorden
De student heeft inzicht in 'verpleging, verpleegkunde en de verpleegkundige opdracht' en kan deze concretiseren binnen het brede verpleegkundig werkveld

Basisverpleegkunde 2
De student kan via de 11 gezondheidspatronen van H. Gordon, die gebaseerd zijn op de 18 zelfzorggebieden van de mens, doelgericht, bewust, systematisch en op een procesmatige wijze de basiszorg verlenen

Milieu- en beroepshygiëne
De student kan weergeven wat de gevaren zijn bij het verplegen en kan tevens duiden welke maatregelen er dienen getroffen te worden om deze gevaren te voorkomen
De student kan de invloeden van het macro-, meso-, micromilieu op het individu en de gemeenschap verwoorden en duiden welke maatregelen er getroffen dienen te worden om schadelijke effecten te voorkomen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Basisverpleegkunde 1
- Syllabus te verkrijgen via cursusdienst

Basisverpleegkunde 2
- Leerboek 'Basisverpleegkunde' 4/5 Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs - Bohn Stafleu Van Loghum - ISBN 90 313 3489 8
- Handouts op blackboard
- Gebruik van internet, video, artikels en documentatie

Milieu- en beroepshygiëne
- Syllabus te verkrijgen via cursusdienst
- Gebruik van internet, video, CD-ROM, artikels, documentatie, actualiteit en duiding

Studiekosten
Basisverpleegkunde 1: syllabus: € 2

Basisverpleegkunde 2: boek: € 48

Milieu- en beroepshygiëne: syllabus: € 6

Studiebegeleiding
Basisverpleegkunde 1 & 2 en Milieu- en beroepshygiëne
Studievoortgangsgesprekken en vakmonitoraatOnderwijsvormen
Basisverpleegkunde 1 & 2 en Milieu- en beroepshygiëne
Leergesprek, doceren, groepswerk en -gesprek en begeleide zelfstudieEvaluatievorm
Basisverpleegkunde 1 25%
Schriftelijk: open vraagvorm(en) en/of case(s)

Basisverpleegkunde 2 50%
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Milieu- en beroepshygiëne 25%
Schriftelijk: open vraagvorm(en) en case(s)

OP-leden
Hilde Tytgat
Toon De Bock