WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 170.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKS03A00017
 
Trefwoorden
afstudeerproject, wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur

Doelstellingen
De student is in staat binnen de gestelde termijn een grondige studie te maken van een thema, relevant voor het hedendaags verpleegkundigvakgebied en met verpleegkundige focus.

Leerinhoud
Inleiding
Richtlijnen in verband met totstandkoming van het afstudeerproject
Informatiewegen
Afspraken deskundigen - begeleiders
Systematische opbouw van het project

Begincompetenties
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Gebruik tekstverwerkingsprogramma
Onderzoek en statistiek

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijkeneerslag.
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op verpleegkundig/maatschappelijk vlak.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren en kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud en is in staat tot helder verwoorden van informatie,ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR
Kost van de syllabus

Studiebegeleiding
Begeleiding door toegewezen promotor

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Individuele procesbegeleiding
Projectbegeleiding

Evaluatievorm
De titels van de afstudeerprojecten dienen vooraf goedgekeurd te worden.
Voor de keuze van een titel kan men zich baseren op de lijst ‘onderwerpen’ voorgesteld door de opleiding of kan men zelf een onderwerp ter goedkeuring voorleggen aan de coördinatoren.
Pas wanneer de student de goedkeuring van zijn onderwerp verkregen heeft, kan het proces aanvangen.Studenten die nog geen goedkeuring gekregen hebben voor hun titel in het tweede jaar Bachelor in de verpleegkunde, dienen hun titel ten laatste op 30 oktober in te dienen om nog aan de eerste zittijd te kunnen deelnemen. Alle afstudeerprojecten waarvan de titel na deze datum ingediend werd, nemen automatisch deel aan de tweede zittijd.

Procesevaluatie: het proces van totstandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld. Op het eerste moment van de procesevaluatie overhandigt de student de door hem/haar ondertekende formulieren uit het scriptiedossier aan de promotor. Deze formulieren zijn te downloaden van Dokeos, afstudeerproject verpleegkunde. Eveneens worden door de student opvolgingsverslagen bijgehouden met daarin vooropgestelde doelstellingen, afspraken, evoluties en bijsturingen. Deze opvolgingsverslagen worden samen met het afstudeerproject ingediend. De tijdstippen voor procesevaluatie worden aan het begin van het academiejaar bekendgemaakt via de ad valvas en dokeos. De student verbindt er zich toe deze richtlijnen nauwgezet op te volgen.

Productevaluatie: De eindevaluatie gebeurt door het team promotoren, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.

Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200

OP-leden
alle lectoren van de opleiding verpleegkunde