PRACTICA 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 108.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Vanleerberghe
Referentie GCVPKS03A00015
 
Trefwoorden
- klinisch onderwijs - stage - werkbegeleiding

Doelstellingen
Integreren van de gedoceerde theoretische aspecten in de praktijk en dit in de meest ruime zin. Door middel van methodische werkbegeleiding wordt het leerproces van de student tijdens de stage opgevolgd en eventueel bijgestuurd.

Leerinhoud
Stage
De stage kan plaatsvinden in de eerste-, tweede-, derde- of vierdelijnsgezondheids-zorg met aspecten van zowel GVO, psycho-sociale begeleiding als maatschappelijke dienstverlening. Omwille van semesterialisering is stage ingedeeld in practica 1 en 2.

Methodische werkbegeleiding
Reflectie op het eigen leerproces, zowel in klasverband als schriftelijk

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven kan de student voor het olod practica inschrijven indien de opleidingscommissie een positief advies geeft. De opleidingscommissie zal rekening houden met de studieresultaten van de student in modeltraject 2.

Inschrijven voor het olod practica kan enkel bij aanvang van het academiejaar. De student heeft niet de mogelijkheid om in te schrijven voor dit olod na het eerste semester.

De student beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) in die mate dat hij/zij in staat is opdrachten van de arts en uitingen van de patiënt correct te interpreteren en hierop met de juiste verpleeginterventies te reageren.Eindcompetenties
Stage
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 kan op een creatieve manier taken aanpakken
 kan efficiënt taken uitvoeren
 hanteert de basisprincipes van time management
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om eenvoudige leidinggevende taken uit te voeren, te coördineren en te delegeren
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
 heeft een therapeutische houding
 is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om teamgericht te denken en te werken, zowel intra- als interdisciplinair
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de patiënt/cliënt
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
 kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (methodisch handelen) in overleg met cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers (in de volledige klinische setting)
 kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys-)functioneren
- De professionele Bachelor Verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening
 kan alle competenties eigen aan het verpleegkundig beroep integreren binnen een klinische setting
 kan verschillende communicatietechnieken efficiënt toepassen en aanpassen aan de zorgsituatie
- De professionele bachelor Verpleegkunde kan meewerken aan de vorming en training van studenten en collega’s (21)

Methodische werkbegeleiding
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 kan op een creatieve manier taken aanpakken
 kan efficiënt taken uitvoeren
 hanteert de basisprincipes van time management

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
 kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (methodisch handelen) in overleg met cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers (in de volledige klinische setting)
 kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Niet van toepassing

Studiekosten
Verplaatsing naar stageplaatsen

Studiebegeleiding
Tijdens de stage zal de praktijklector de student regelmatig opzoeken en de leervorderingen op stage bespreken. De student maakt zelf een leerprofiel op en een stageboek. Deze worden de belangrijkste instrumenten voor de begeleiding. Het leerprofiel vertrekt van de doelstellingen die de student op stage wil bereiken. De student zal ook uitschrijven welke van die doelstellingen wel en niet bereikt worden en waarom. Aan de hand van een zelfreflectie van 1 specifiek item per dag neemt de student zijn eigen leerproces in handen en stuurt voortdurend zijn leerprofiel bij. Het stageboek is een weerspiegeling van de stage. In het instellingsverslag heeft de student blijk van inzicht in de dienst waar hij/zij stage loopt. Andere stage-opdrachten zijn er op gericht de student de kans te geven zijn/haar verworven competenties op stage te bewijzen.

Onderwijsvormen
Stage
Stagebesprekingen op de stageplaats

Methodische werkbegeleiding
Klassikale bespreking van de stage-ervaringen tijdens de sessies methodische werkbegeleiding. Tijdens deze terugkommomenten is het de bedoeling dat de groep studenten van elkaar kunnen leren: de instellingen waar iedere student stage loopt wordt voorgesteld en zowel het individuele leerproces als de individuele bereikte / na te streven competenties worden in de groep besproken.

Evaluatievorm
Stage
De eigenlijke stage wordt beoordeeld aan de hand van een geijkte evaluatielijst. Deze wordt zowel door de student als door de stagementor op dienst ingevuld. Deze worden besproken samen met de praktijklector van de school, die de evaluatie quoteert. Ook het stageboek wordt door de praktijklector nagezien en beoordeeld. De puntenverhouding is 60% voor de stage en 40% voor het stageboek.
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 80%

Methodische werkbegeleiding
Van de student wordt verwacht dat deze een schriftelijke voorbereiding maakt, alsook een reflectieverslag. Actieve deelname aan de werkbegeleiding is vereist en wordt eveneens geëvalueerd.
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 20%

OP-leden
Mevr. Leen Van Landschoot
Mevr. Patricia Vanleerberghe
lectoren opleiding verpleegkunde