SAMENWERKING EN MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Philips
Referentie GCVPKS03A00013
 
Trefwoorden
- Organisatiewetenschappen - Bedrijfsbeleid - sociale structuren - sociale economie - bedrijfspsychologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel moet de sociaal verpleegkundige in staat stellen als waardevolle actor actief deel te nemen aan het dagelijks beleid en de werking van de organisatie waarbinnen hij tewerkgesteld is. Hij is in staat een aantal rollen als beginnende beroepsbeoefenaar te vervullen, m.n.; de rol van teamlid, coördinator of begeleider van de cliënt.

Leerinhoud
Interdisciplinaire samenwerking
- vormen van samenwerking
- settings en de hierin aanwezige beroepsprofielen
- modellen voor intervisie en patiëntenbespreking
- klinisch redeneren
- case-management
Na de theoretische introductie worden er verschillende multidisciplinaire begeleide contactmomenten gepland. Deze worden interdepartementaal georganiseerd binnen de Hogeschool Gent.
Vertrekkende vanuit een casus dient het multidisciplinaire team na een intensieve brainstorm tijdens de verschillende overlegmomenten een actieplan te formuleren. De student Sociale Verpleegkunde speelt hier een specifieke rol. De door het team geformuleerde interventies (elementen van het actieplan) worden door de groepsleden voorgesteld aan de andere binnen het project betrokken groepen.

Coachen en motiveren
Deel1: Organiseren, beleid en organisatieontwikkeling
- organisatie
- taakverdelingen
- coördineren
- de professionele organisatie
Deel 2: Samenwerken
- samenwerken in teams
- onderhandelen
- overleggen en vergaderen
- leidinggeven, besturen en coachen
- feedback en functioneringsgesprek

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "psycho-sociale wetenschappen" en "kwaliteitszorg en management" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijksheidtabel.Eindcompetenties
Interdisciplinaire samenwerking
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 kan op een creatieve manier taken aanpakken
 kan efficiënt taken uitvoeren
 hanteert de basisprincipes van time management
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om eenvoudige leidinggevende taken uit te voeren, te coördineren en te delegeren
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om teamgericht te denken en te werken, zowel intra- als interdisciplinair

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
 kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys-)functioneren
 kan het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening integreren in het handelen
 kan het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens integreren in het handelen

Coachen en motiveren
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 kan op een creatieve manier taken aanpakken
 kan efficiënt taken uitvoeren
 hanteert de basisprincipes van time management
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om eenvoudige leidinggevende taken uit te voeren, te coördineren en te delegeren
 is in staat om een visie op het functioneren van een dienst te ontwikkelen
 is in staat om te coachen, aan te sturen en te delegeren
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om teamgericht te denken en te werken, zowel intra- als interdisciplinair
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde kan meewerken aan de vorming en training van studenten en collega’s
 kan methodiek van vorming en training toepassen in een eenvoudige setting

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Interdisciplinaire samenwerking
Syllabus

Coachen en motiveren
Boek: 'Leren organiseren. Samenwerken, managen en coachen' - W. Visser (uitgeverij Coutinho ISBN 9062833306)Studiekosten
Interdisciplinaire samenwerking
Ongeveer 5 euro

Coachen en motiveren
Ongeveer 30 euro

Studiebegeleiding
op vraag van de student

Onderwijsvormen
Interdisciplinaire samenwerking
Hoor- en werkcolleges, groepsopdracht en -presentatie

Coachen en motiveren
hoor- en werkcolleges, discussievormen, opdrachten, rollenspelenEvaluatievorm
Interdisciplinaire samenwerking
Schriftelijk examen
Productevaluatie groepsopdracht + procesevaluatie dmv peer-assessment
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 50%

Coachen en motiveren
Schriftelijk examen bestaande uit 3 à 5 open vragen
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 50%

OP-leden
Dhr. Paul Philips
Mevr. Liesbeth Van Heck