DOELGROEPENBELEID
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 26.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Vanleerberghe
Referentie GCVPKS03A00012
 
Trefwoorden
- Gezondheidszorg - Sociale zekerheid - RIZIV - OCMW - Opnamebeleid - psychiatrie

Doelstellingen
Het actiedomein van de Sociaal Verpleegkundige is bijzonder divers. Enkele van de belangrijke domeinen (o.a. de geestelijke gezondheidzorg en de bejaardenzorg) waarop een sociaal verpleegkundige kan worden tewerkgesteld, worden hier gedetailleerd voorgesteld. Het partim Organisatie van de gezondheidszorg geeft de sociaal verpleegkundige inzicht in het ontstaan en doel van o.a. de sociale zekerheid in België, in de verschillende beleidsniveau’s en de opbouw/structuur van de gehele gezondheidszorg. Het partim capita selecta tot slot omvat een variabel aantal topics waarmee we aan de actuele noden van het werkveld trachten tegemoet te komen.

Leerinhoud
Organisatie Gezondheidszorg
- Historiek van de gezondheidszorg
- Belgische staatsstructuur + bevoegdheden
- Organisatie van de gezondheidszorg in België
- Sociale zekerheid

Geriatrie
- Woonvormen
- opname en sociale gevolgen, wachtlijsten, opnamegesprek
- contacten OCMW
- katzschaal, uitkeringen, inhoud ligdagprijs, tussenkomsten OCMW
- verkiezingen, wet op de uitbating
- nieuwe relaties binnnen het rustoord
- reglement inwendige orde, contract rustoord
- inkomen

Psychiatrie
-Psychiatrische ziektebeelden
- Instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg
- Rol van de sociaal verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg

Capita Selecta
Selectie van topics rond doelgroepen die bijzondere aandacht vragen:
- Personen met een handicap
- Kinderen met ADHD/ASS
- Actuele onderwerpen, eventueel na overleg/op vraag van de studentenBegincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel bijzondere pathologie, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Organisatie Gezondheidszorg
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken
 kan organisatiegericht denken en werken

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep
 heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids- en welzijnszorg

Geriatrie
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
 heeft een therapeutische houding
 is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid
 overstijgt het zuiver medische aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen, bv. zijn persoonlijke, sociale, religieuze, etnische achtergrond om te komen tot een holistische benadering

Psychiatrie
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren (1)  kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
 heeft een therapeutische houding
 is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid
 overstijgt het zuiver medische aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen, bv. zijn persoonlijke, sociale, religieuze, etnische achtergrond om te komen tot een holistische benadering

Capita Selecta
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
 heeft een therapeutische houding
 is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid
 overstijgt het zuiver medische aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen, bv. zijn persoonlijke, sociale, religieuze, etnische achtergrond om te komen tot een holistische benadering

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Organisatie Gezondheidszorg
Syllabus

Geriatrie
Syllabus

Psychiatrie
Lesnota’s + syllabus

Capita Selecta
Syllabus

Studiekosten
Organisatie Gezondheidszorg
Syllabus: ongeveer 5 euro

Geriatrie
Syllabus: ongeveer 3 euro

Psychiatrie
Syllabus: ongeveer 5 euro

Capita Selecta
Syllabus: ongeveer 5 euro

Studiebegeleiding
Organisatie Gezondheidszorg
Mogelijkheid tot individuele ondersteuning op aanvraag

Geriatrie
Mogelijkheid tot individuele ondersteuning op aanvraag

Psychiatrie
Mogelijkheid tot individuele ondersteuning op aanvraag

Capita Selecta
Mogelijkheid tot individuele ondersteuning op aanvraag

Onderwijsvormen
Organisatie Gezondheidszorg
Hoorcollege, werkcollege

Geriatrie
Hoorcollege

Psychiatrie
Hoorcollege, discussie, casuïstiek

Capita Selecta
Hoorcollege, discussie

Evaluatievorm
Organisatie Gezondheidszorg
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 25%

Geriatrie
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 25%

Psychiatrie
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 25%

Capita Selecta
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 25%

Studenten die op één van een vak minimum 10/20 behalen zijn niet verplicht voor het betreffende vak te participeren aan de tweede examenzittijd.

OP-leden
Mevr. Patricia Vanleerberghe
Mevr. Leen Van Landschoot
Gastspreker(s)