WETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 45.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie GCVPKS03A00011
 
Trefwoorden
- Sociale wetgeving - Sociaal recht - Sociale administratie - jeugdrecht - strafrecht en –vordering - sociale kaart - sociale landkaart

Doelstellingen
Wetgeving
Gezien de sterk evoluerende juridische impact binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat sociaal verpleegkundigen:
- op de hoogte zijn van de desbetreffende regelgeving op gebied van sociale wetgeving, jeugdrecht en strafrecht
- mee bouwen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van het recht, de regelgeving en de rechtsbedeling in de samenleving
- inzicht krijgen in de sociale problematiek van de cliënt alsook de rechtsproblematiek

Sociale administratie
- De student kent de sociaal administratieve formulieren, aansluitend bij de sociale wetgeving
- De student kan de cliënt wegwijs maken in de wetgeving en de instellingen inzake maatschappelijke integratie
- De student kan omgaan met actuele problematieken en meewerken aan oplossingen
- De student is in staat de wetgeving en de sociale administratie tot een geheel te integreren en toe te passen in de praktijk

Leerinhoud
Wetgeving
- Sociale wetgeving, collectieve arbeidsorganisatie, arbeidsovereenkomst, arbeidswetgeving, sociale zekerheid, sociale economie, sociaal statuut van de zelfstandige,…
- wetgeving in verband met andersvaliden
- Jeugdrecht: jongerenrechten, jeugdbeschermingsrecht, bemiddeling
- Strafrecht, strafvordering

Sociale administratie
- Sociale kaart
- Sociale administratie: het O.C.M.W., de ziekteverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten, de sociale tegemoetkomingen aan gehandicapten, e.a…

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "psycho-sociale wetenschappen" en "kwaliteitszorg en management" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijksheidtabel.Eindcompetenties
Wetgeving
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep
 kent de impact van zijn eigen inbreng

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys-)functioneren
 de professionele bachelor heeft inzicht in het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening

Sociale administratie
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 kan link leggen tussen kennisgebieden
 kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen
 heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
 kent de wegen hiertoe/kan dit vervullen
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep
 kent de impact van zijn eigen inbreng

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
 de professionele bachelor is in staat om efficiënt om te gaan met de belangrijkste administratieve taken eigen aan het beroep

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Wetgeving
Handboek: Praktisch sociaal recht, F. D'Hertefelt en L. Laurysens, uitgeverij De Boeck

Sociale administratie
Organisatie gezondheidszorg, sociale administratie en rapportage
Boek: “sociale kaart” (ook via http://www.desocialekaart.be)
Begeleidende syllabus
Cursus sociale administratie

Studiekosten
Wetgeving
Wetgeving: handboek minder dan 20 euro

Sociale administratie
Organisatie gezondheidszorg, sociale administratie en rapportage
Boek Sociale Kaart: ongeveer 35 euro
Syllabus en cursus: ongeveer 20 euro

Studiebegeleiding
Sociale administratie

Tijdens de stages krijgt de student via het partim Methodische Werkbegeleiding extra hulp bij het vertalen van de aangeboden theorie naar de praktijk.

Onderwijsvormen
Wetgeving
Leergesprekken met actief gebruik van wetteksten
Actief verzamelen van informatie door de studenten

Sociale administratie
Doceren van theoretische achtergronden
Oefeningen in de bibliotheek om allerhande actuele informatie op te zoeken
Casus-georiënteerde oefeningen

Evaluatievorm
Wetgeving
Schriftelijk examen. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 50%

Sociale administratie
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 50%

Studenten die op één van beide vakken minimum 10/20 behalen zijn niet verplicht voor het betreffende vak te participeren aan de tweede examenzittijd.

OP-leden
Wetgeving
Dhr. Stijn Martini

Sociale administratie
Mevr. Marleen Vandenbroecke
Mevr. Patricia Fruyt
Evt. aangevuld gastspreker(-s) op uitnodiging door de titularis