METHODIEK 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Leen Van Landschoot
Referentie GCVPKS03A00010
 
Trefwoorden
- Social casework - Maatschappelijk werk - Ethiek

Doelstellingen
Social Casework
Dit partim heeft tot doel de professionele bachelor verpleegkunde inzicht te verschaffen in de algemene begrippen en theorieën die betrekking hebben op de psychosociale begeleiding van cliënten, het kunnen toepassen van de probleemoplossende methode in de praktijk.

Ethiek
In de praktijk moeten verpleegkundigen in staat zijn ethische dilemma’s in teamverband te bespreken en op te lossen. Door middel van het aanbrengen van theoretische kaders vanuit de wetenschappelijke verpleegkunde; moraalfilosofie; ontwikkelingspsychologie en juridische kaders verwerven de studenten theoretische denkkaders om de ethiek te kunnen benaderen in de alledaagse praktijk van de verpleegkunde.

Leerinhoud
Social Casework
Het toepassen van begrippen en theorieën die betrekking hebben op de psychosociale begeleiding van cliënten. Het ingaan op specifieke problemen aan de hand van casuïstiek.

Ethiek
- Theoretische beschouwingen rond het begrip ethiek
- Kennis omtrent de morele ontwikkelingsfasen
- Kunnen integreren van de moraalfilosofische principes van de verantwoordelijkheidsethiek in - de verpleegkundige praktijk
- Kennis verwerven omtrent het kader van het ethisch overleg

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkunde theorie en bijzondere verpleegkunde moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling behaald hebben op basis van EVK of EVC. Zie volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Social Casework
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 - kan link leggen tussen kennisgebieden
 - kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 - kan op een creatieve manier taken aanpakken
 - kan efficiënt taken uitvoeren
 - hanteert de basisprincipes van time management
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 - is in staat aangereikte informatie te verwerken
 - is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep
 - kent de impact van zijn eigen inbreng

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen
 - kan de zorgbehoefte inschatten en een begeleidingsplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (methodisch handelen) in overleg met cliënt/patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers (in beperkte klinische setting)
 - kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys-)functioneren
 - kan het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening integreren in het handelen
 - kan het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens integreren in het handelen

Ethiek
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren
 - kan link leggen tussen kennisgebieden
 - kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot voortdurende kritische reflectie op het eigen handelen/de eigen positie
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 - is in staat aangereikte informatie te verwerken
 - is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep
 - kent de impact van zijn eigen inbreng

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys-)functioneren
 - kan het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening integreren in het handelen
 - kan het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens integreren in het handelen
 - heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven, kan hier constructief mee omgaan en kan deze integreren in het handelen
- De professionele Bachelor Verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid
 - overstijgt het zuiver medische aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen, bv. zijn persoonlijke, sociale, religieuze, etnische achtergrond om te komen tot een holistische benadering
 - werkt projecten uit vanuit holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid in een volledige klinische setting (stage)

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Social Casework
Syllabus

Ethiek
Syllabus

Studiekosten
Social Casework
Syllabus en bijkomende kopies: ongeveer 8 euro (200blz. à 0,04 euro)

Ethiek
Syllabus: ongeveer 5 euro

Studiebegeleiding
Social Casework
Mogelijkheid tot individuele ondersteuning op aanvraag

Ethiek
Op aanvraag + kennisvragenlijst voor Ethiek

Onderwijsvormen
Social Casework
Doceren, interactief, opdrachten en oefenen aan de hand van casuïstiek

Ethiek
Hoorcollege – gebruik van videomateriaal

Evaluatievorm
Social Casework
Schriftelijk examen. Kennisvragen, inzichtsvragen en praktijkgerichte vraagstelling.
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 67%

Ethiek
Schriftelijk examen met een viertal open vragen uit de kennisvragenlijst. Met als doel een uitgebreid antwoord te formuleren.
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 33%

OP-leden
Social Casework
Dhr. Claude Descamps
Mevr. Marleen Vandenbroucke
Mevr. Leen Van Landschoot
Mevr. Patricia Fruyt
Gastspreker

Ethiek
Mevr. Lieve Hoeyberghs