PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: sociale verpleegkunde
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David De Wandel
Referentie GCVPKS03A00004
 
Trefwoorden
- Gezondheidspromotie - Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding - sociale structuren - arbeidsgeneeskunde

Doelstellingen
Gezondheidspromotie
- De student beheerst de theorie rond planmatige gezondheidsvoorlichting
- De student kan actief deelnemen aan het planmatig uitwerken van een GVO-campagne
- De student kan gezondheidseducatieve interventies plannen voor specifieke doelgroepen
- De student is in staat de zelf ontworpen alsook bestaande interventies te evalueren
- De student is in staat een aantrekkelijke en wervende voorstelling te geven voor een beperkt publiek

Arbeidsgeneeskunde
- de student heeft zicht op de taken van een sociaal verpleegkundige binnen een Arbeidsgeneeskundige Dienst

Kind- en jeugdgezondheidszorg
- De student heeft na afloop van de lessen inzicht in de werking van de verschillende preventieve diensten binnen de jeugd- en kindgezondheidszorg
- De student kan informatie selecteren en deze verwerken in een presentatie/groepsopdracht

Leerinhoud
Gezondheidspromotie
- Deel 1 De theorie van planmatige gezondheidsvoorlichting
1 Planmatige bevordering van gezond gedrag
2 Analyse van volksgezondheid
3 De analyse van gedrag
4 Determinanten van gedrag
5 Interventieontwikkeling
6 Theorieën en methodieken van verandering
7 Invoering van effectief gebleken interventies
8 De communitybenadering voor GVO-interventies
9 Evaluatie van interventies ter bevordering van gezond gedrag

- Deel 2 Enkele praktijkvoorbeelden
10 Planmatig onderzoek naar determinanten van de inname van groente en fruit door basisschoolkinderen: het Pro Children Project
11 Planmatige ontwikkeling van advies-op-maat
12 Evaluatie van interventies ter preventie van overgewicht: het NHS-NRG Project
13 Planmatige bevordering van de geestelijke gezondheid, toegespitst op de preventie van depressie

Arbeidsgeneeskunde
- Relatie tussen werk en gezondheid
- Werknemers met beroepsziekten
- Begeleiding van zieke werknemers
- Gezondheidsrisico's op het werk
- Keuring
- Periodiek arbeidsonderzoek

Kind- en jeugdgezondheidszorg
- Verschillende diensten binnen de Integrale Jeugdhulp

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige wetenschappen en keuze moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling behaald hebben op basis van EVK of EVC. Zie volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Gezondheidspromotie
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken
- De professionele bachelor Verpleegkunde is creatief bij de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
 kan op een creatieve manier taken aanpakken
 kan efficiënt taken uitvoeren
 hanteert de basisprincipes van time management
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken
- De professionele bachelor Verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen
 past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud
 is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep
 houdt rekening met ecologische, ergonomische en economische aspecten bij het efficiënt gebruik van beschikbare middelen
 kent de impact van zijn eigen inbreng

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten
 is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke literatuur en kan deze gebruiken
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie
 bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau kennis + inzicht + integratie)
 is in staat educatie te geven aan cliënt/patiënt, familie en groepen (niveau kennis + inzicht)
 kan GVO-projecten organiseren, begeleiden en evalueren

Arbeidsgeneeskunde
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie
 bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau kennis + inzicht)

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Algemene competenties
- De professionele bachelor Verpleegkunde is in staat informatie te verwerven en verwerken
 is in staat aangereikte informatie te verwerken
 is in staat zelf informatie te verwerven en verwerken

Algemene beroepsgerichte competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt (9)

Beroepsspecifieke competenties
- De professionele Bachelor Verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie
 bevordert en ondersteunt de gezondheid en het welzijn van individuen en groepen (niveau kennis + inzicht)

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Gezondheidspromotie
Handboek Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Brug J., Van Assema P., Lechner L. 2007. 5e druk. ISBN 9789023243366.
Aanvullende documentatie

Arbeidsgeneeskunde
Syllabus + lesslides/documentatie gastspreker

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Syllabus, lesslides, presentaties studenten en aanvullende informatie

Studiekosten
Gezondheidspromotie
Syllabus: ongeveer 45 euro

Arbeidsgeneeskunde
Syllabus: ongeveer 5 euro, aanvullende lesslides

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Syllabus: ongeveer 3 euro

Studiebegeleiding
Gezondheidspromotie
Op afspraak met de lector indien gewenst

Arbeidsgeneeskunde
Op afspraak met de lector indien gewenst
Via e-mail of tijdens de lesmomenten met de gastspreker indien gewenst

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Op afspraak met de lector indien gewenst

Onderwijsvormen
Gezondheidspromotie
Hoorcolleges, werkcolleges, discussievormen, opdracht: voorbereiding/onderzoek/evaluatie/presentatie GVO-project

Arbeidsgeneeskunde
Hoorcolleges

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Hoorcollege, werkcollege, eventueel begeleide groepsopdracht gevolgd door presentatieles

Evaluatievorm
Gezondheidspromotie
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (66,6% voor het examen, 33,3% op de individuele opdracht en presentatie)
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 60%

Arbeidsgeneeskunde
Schriftelijk examen
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 20%

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Schriftelijk examen (60%)
Groepsopdracht en presentatie (productevaluatie, 40%)
Aandeel van dit partim in het opleidingsonderdeel: 20%

Studenten die op één van beide vakken minimum 10/20 behalen zijn niet verplicht voor het betreffende vak te participeren aan de tweede examenzittijd.

OP-leden
Gezondheidspromotie
Dhr. David De Wandel

Arbeidsgeneeskunde
Mevr. Leen Van Landschoot
Dr. De Mey

Kind- en jeugdgezondheidszorg
Mevr. Patricia Vanleerberghe