WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 170.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKP03A00016
 
Trefwoorden
b 650-psychiatrie, b 640-neurofysiologie, b 740-farmacologie, h 120-ethiek, b 710-rehabilitatie, s 130-burgerlijk-recht-personen, s 261-differentiële-en-persoonlijkheidspsychologie

Doelstellingen
Leren uitdiepen van een actuele thematiek binnen de psychiatrische verpleegkunde aan de hand van wetenschappelijke literatuur.
Naast het opzoeken en verwerken van de literatuur wordt verwacht dat de student de gevonden informatie op een gesynthetiseerde wijze kan neerschrijven en overdragen naar de medestudenten.

Leerinhoud
Het leren uitwerken van een psychiatrisch verpleegkundige thematiek volgens een gegeven sjabloon aan de hand van wetenschappelijk verantwoorde literatuur. Het sjabloon kent een verloop van definiëring, diagnosestelling, trefwoordenlijst, casuïstiek, behandeling, wetgeving, ethiek, toetsvragen, een psychiatrisch verpleegkundig luik en een besluit. Het doel is te komen tot het verwerken van de literatuur op kritisch reflectieve wijze.

Begincompetenties
Moderne informatie-en communicatietechnieken kunnen gebruiken.

Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijksheidtabel.Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijke neerslag.
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op verpleegkundig/maatschappelijk vlak.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren en kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud en is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus via cursusdienst

Studiekosten
- Ongeveer 1 Euro voor de handleiding
- Scriptie wordt geschreven op een CD-ROM (1 Euro)
- Twee exemplaren inbinden (hard copy) ongeveer 10 Euro

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken.
Minstens driemaal in het academiejaar wordt een procesevaluatiedatum vastgelegd waarop studenten worden geëvalueerd.
Per mail en op individuele afspraak wordt de studievoortgang besproken.

Onderwijsvormen
Interactionele gesprekken, begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Procesevaluatie: het proces van totstandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld.
Hiertoe worden zowel door de student als door de individuele promotor opvolgingsverslagen bijgehouden omtrent de vooropgestelde
doelstellingen, zodat afspraken en evoluties genoteerd kunnen worden en bijsturingen bijgehouden. De tijdstippen voor procesevaluatie
worden aan het begin van elke zittijd schriftelijk vastgelegd.

Productevaluatie: de eindevaluatie gebeurt door het team promotoren, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.

Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200

OP-leden
Lectoren / OP-leden verbonden aan de opleiding verpleegkunde