PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 18.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKP03A00014
 
Trefwoorden
b650 - psychiatrie

Doelstellingen
In aansluiting met de lessen psychiatrie moeten de studenten psychiatrische ziektebeelden kunnen herkennen en de daaraan gekoppelde
verpleegkundige aspecten kennen.
Aan de hand van discussie, rollenspel en reflectie wordt in combinatie met wetenschappelijke literatuur gezocht naar de best mogelijke
verpleegkundige aanpak in een bepaalde context.
De studenten moeten in staat zijn om vanuit deze achtergrond de verpleegkundige handelingen te verantwoorden en toe te passen in
rollenspelen en casussen.
Dit opleidingsonderdeel vormt een geheel met het OLOD 'Psychiatrische verpleegkunde 2'. De opsplitsing is tot stand gekomen in het kader van
de semesterialisering. Afwerken en examineren van deel 1 in semester 1.

Leerinhoud
Compilatie van actuele en praktijkrelevante thema’s in de psychiatrische verpleegkunde:
kinderpsychiatrie, forensische psychiatrie, afzonderen, sociale psychiatrie, borderline, automutilatie, suïcide, psychotische stoornissen,
verslavingszorg, dubbeldiagnose, transculturele psychiatrie, stemmingsstoornissen, genogram, seksualiteit, principes van Linehan,
principes Prouty’s prétherapie, electroconvulsietherapie, trauma-opvang, autismespectrumstoornissen …
De leerinhoud kan licht gewijzigd worden. Bovenstaande opsomming is aldus niet limitatief.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkunde theorie en bijzondere verpleegkunde, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft inzicht in de verschillende doelgroepen binnen de psychiatrie en kan dit inzicht vertalen in systematisch handelen in de praktijk
De professionele bachelor verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met
het oog op een optimale zorgverlening:
- kan verschillende communicatietechnieken efficiënt toepassen en aanpassen aan de zorgsituatie
- kan explorerende, diagnostische en therapeutische interventies toepassen.

Algemene competenties
De profesionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden
- kan kennis gebruiken om casussen te analyseren en er oplossingen voor te vinden
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat een professionele relatie uit te bouwen met de cliënt/patiënt:
- heeft een therapeutische houding

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Recente vakliteratuur met begeleidende discussie- en studievragen
De verpleegplannen die ook tijdens de stages worden gehanteerd.

Studiekosten
max 25 euro

Studiebegeleiding
Studenten mogen de lector steeds aanspreken voor, tijdens en na de lessen.

Onderwijsvormen
Video, leergesprek, casussen, rollenspel

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

OP-leden
Stefaan De Smet