WETGEVING & ORGANISATIE GGZ
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie GCVPKP03A00013
 
Trefwoorden
S130Burgerlijk-recht-personen,s130mensenrechten, b650psychiatrie,s213 sociale structuren, s214sociale veranderingen,b710 rehabilitatie

Doelstellingen
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
Verpleegkundigen moeten in staat zijn relaties te leggen tussen vaktypische situaties en de mogelijke juridische gevolgen van het handelen.
Kennis van de rechten en de plichten van patiënten in de verscheidene vaktypische situaties, evenals t.a.v. diverse instanties is hiervoor noodzakelijk.

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
Dit vak biedt een overzicht van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg waardoor een stageterrein, een ziekenhuis, een instelling, een therapeutisch centrum of de toekomstige werkplek, kan geplaatst worden binnen het geheel van de organisatie van de GGZ.
Het bouwt verder op het vak “historisch en actueel perspectief van de gezondheidszorg” dat in het 1ste jaar aan bod komt.

Leerinhoud
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
- ontstaan en einde van de persoon
- bekwaamheid
- de opname en behandeling van geesteszieken en bescherming van de mensenrechten
- de bescherming van de persoon van de minderjarige geesteszieke en de jeugdbescherming
- gedwongen opname
- internering
- voorlopig bewind
- verlengde minderjarigheid
- afzonderen
- aansprakelijkheid van de psychiatrisch verpleegkundige

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
- de historische ontwikkelingen van de psychiatrie in België
- ontstaan en werking van de belangrijkste zorgvernieuwende instellingen (crisisinterventie, beschut wonen, dagactiviteitencentra,
psychiatrische thuiszorg,...)
- ontstaan en werking van verenigingen in de psychiatrie (V.A.D., teleonthaal, Similes, zelfhulpgroepen, V.V.G.G.).
- actuele en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie van de psychiatrie meerbepaald de zorgcircuits.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "psycho-sociale wetenschappen" en "kwaliteitszorg en management" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijksheidtabel.Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren.
- heeft inzicht in het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening.

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
De professionele bachelor heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids-en welzijnszorg.

Algemene competenties
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat zelf informatie te verwerven en te verwerken:

De professionele bachelor beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg
- kent de impact van zijn eigen inbreng

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
-syllabus via cursusdienst
-wetgeving en artikels uit tijdschriften
-relevante websites en internet

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
syllabus via cursusdienst

Studiekosten
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
5€

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
± € 4

Studiebegeleiding
studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg
Hoorcollege
Klassikaal oplossen van concrete toepassingen van de leerstof
Actief verzamelen van informatie door studenten en in groepsverband bespreking van bepaalde thema ’s in verband met de wetgeving geestelijke gezondheidszorg.

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg
Hoorcollege, interactionele gesprekken, begeleid zelfstandig leren, documentaire bezoeken

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

Wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg (60%)
5-tal open vragen
Uitwerken van een opdracht, bedraagt 25% van het puntentotaal.
Studenten die op ‘wetgeving van de geestelijke gezondheidszorg’ minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd.

Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (40%)
4-tal open vragen uit de kennisvragenlijst.
Verwacht wordt dat de student uitgebreid deze vragen zal beantwoorden.
Studenten die op ‘organisatie van de geestelijke gezondheidszorg’ minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd.

OP-leden
Stijn Martini
Lieve Hoeyberghs