THERAPEUTISCHE STROMINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKP03A00011
 
Trefwoorden
s260-psychologie, b650- psychiatrie

Doelstellingen
De studenten verwerven kennis omtrent de verschillende therapeutische stromingen die hen in de mogelijkheid stellen om de verschillende
referentiekaders die gebruikt worden in het werkveld te kunnen kaderen.

Leerinhoud
Introductie tot de psychoanalyse volgens Freud en Lacan.
Inzicht verwerven in de uitgangspunten van de gedragstherapie.
Inzicht verwerven in de uitgangspunten van de systeemtherapie.
Inzicht verwerven in de uitgangspunten van de Rogeriaanse psychotherapie.
Inzicht verwerven in de principes van de groepspsychotherapie.
Inzicht verwerven in de principes van de directieve therapie.

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

De professionele bachelor bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat aangereikte informatie te verwerven en te verwerken.

Afstudeerrichting specifieke eindcompetenties
De student kent de verschillende referentiemodellen en kan vanuit deze modellen een professionele houding ontwikkelen die het beste
aansluit op zijn/haar persoonlijke visie.
De student kan linken leggen tussen kennisgebieden tot op het niveau van herkennen van desbetreffende referentiekaders binnen de
klinische setting.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus via cursusdienst.

Studiekosten
± € 6,00

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken, kennisvragenlijst

Onderwijsvormen
Hoorcollege, interactionele gesprekken

Evaluatievorm
Schriftelijk examen
Er zullen een viertal open vragen gesteld worden uit de kennisvragenlijst. Verwacht wordt dat de student uitgebreid deze vragen zal
beantwoorden.

OP-leden
Lieve Hoeyberghs